• کابینۀ شخصی

USDCAD H1 انعکاس نرخی پس از برخورد با خط ترند افزایشی و یا افزایشی تصحیحاتی؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش، با وسعت یابی ضربان افزایشی موقت نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی 1.3080-1.3100، برخورد نمودیم. تست استقامتی این بازه ی نرخی، با افت نرخ گذاری ها همراه گردید. نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، گرایش نزولی ماه ژوئیه را، تقویت نمود. اما همانطور کا پیش تر احتمال رفته بود، این افت نرخی تا بازه ی پشتیبانی 1.2950/60 و خط ترند افزایشی فوریه-آگوست، ادامه یافت. رشد مابعد این انعکاس افزایشی، تنها به عنوان رشدی تصحیحاتی (موقت) شناخته می شود.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، به موازات شکست مقاومت 1.3020، احتمال وسعت یابی افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) نموداری را نیز، افزایش خواهد نمود. همراه با بازگشت نرخ گذاری ها از این مقاومت، می توان با ادامه یابی گرایش های افقی 1.3000-1.3030، برخورد نمود. اما بازگشت دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند گرایش های نزولی 8 آگوست را، تقویت نماید.

شکل گیری چنین سناریویی تست مابعد خط ترند افزایشی فوریه-آگوست را، امکان پذیر تر نموده و همراه با تست استقامتی این خط در حوالی بازه ی نرخی 1.2970-1.2960، می توان با انعکاس افزایشی مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه شد. نزدیک تر شدن خطوط شاخص نوسان گر ساعتی، به %80 اشباع خرید، احتمال ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت نرخ این جفت ارزی را، تحت حمایت خط SMA-5 (H1)، افزایش نموده. اما چنین افزایشی می تواند تنها تا مقاومت خط EMA-200 (H1) و بازه ی نرخی 1.3030/40، ادامه یابد. شکست این مقاومت از طریق خط SMA-5 (H1)، می تواند با تحکیم یابی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی 1.2960-1.3120، همراه گردد.

با توجه به نمودار 4 ساعته، تا قبل از دست یابی نرخ گذاری ها به مقاومت ماکسیموم 1.3120، می توان با مقاومت های موضعی خطوط SMA-5 (H4) و EMA-200 (H4)، در حوالی سطوح 1.3050 و 1.3180، برخورد نمود. عبور فعلی خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، در حوالی %50 اشباع بازار، بر احتمال ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چشم اندازی میان مدت، خواهد افزود. اما ورود خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش، مبنی بر تقویت یابی گرایش افولی 8 آگوست خواهد بود. این گرایش تحت فشار خط SMA-5 (H4) می تواند با تست دوباره ی مینیموم های موضعی 1.3000-1.2960 نیز، همراه گردد.

به موازات این بازه ی نرخی با عبور خط ترند افزایشی فوریه-آگوست، برخورد خواهیم نمود. عامل اصلی تست استقامتی این محدوده – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوه ی اشباع فروش به شمار می آید.ادامه یابی گرایش نزولی تحت فشار خط SMA-5 (H4)، ابره ای ایچیموکو(H4) و خط ترند کاهشی ماه ژوئیه، احتمال شکست سطح هیجانی 1.3000 را افزایش خواهد نمود. در صورت عدم انعکاس یابی نرخ گذاری ها از پشتیبانی  1.2960، می توان با تقویت یابی گرایش نزولی در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

چنین افتی می تواند با تست آتی خط EMA-200 نمودار 24 ساعته، همراه گردد. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، می توان با شکل گیری چنین سناریویی برخورد نمود. اما خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش، مبنی بر تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها تحت حمایت خط SMA-5 (D1) می باشد. نزدیک شدن مابعد خطوط این شاخص به %50 اشباع بازار، می تواند با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال 1.2960-1.3120 همراه گردد.

در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید و شکست مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) و سطوح 1.3050/70، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ این جفت ارزی، تا سطوح 1.3100-1.3120 و خط ترند نزولی (بازه ی نرخی 1.3160-1.3200)، برخورد نمود. عامل تقویت یابی چنین روندی – نفوذ خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، شمرده می شود. از سویی دیگر دور شدن خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی EMA-200 (D1)، مبنی بر احتمال کاهش نرخی آتی این جفت ارزی، در چشم اندازی میان مدت می باشد.

در این بین نرخ گذاری ها چندی پیش از پشتیبانی خط ترند فوریه-آگوست انعکاس یافته اند و چنین امری احتمال ادامه یابی افزایش های نرخ دلار ایالات متحده را، در چشم اندازی میان مدت نیز، افزایش می نماید. به منظور تقویت یابی چنین سناریویی، می بایست در انتظار شکست خط ترند گرایش های کاهشی ژوئیه و بازه ی نرخی 1.3160-1.3200 بنشست.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3030، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3000، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3120
 • 3 مقاومت: 1.3100
 • 2 مقاومت: 1.3070
 • 1 مقاومت: 1.3030
 •  نرخ کنون: 1.3009
 • 1 پشتیبانی: 1.3000
 • 2 پشتیبانی: 1.2960
 • 3 پشتیبانی: 1.2900
 • 4 پشتیبانی: 1.2800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.