• کابینۀ شخصی

USDX H1 فشردگی نرخ گذاری ها به ماکسیموم 2018

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر، افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با مقاومت 95.00 و نفوذ کاذب مابعد شان به ماکسیموم 95.40، متوقف گردید. سپس در پی شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، با افت نرخ دلار، تا خط ترند افزایشی اواسط می نیز، برخورد نمودیم. تحت پشتیبانی این خط، با فشردگی نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی نرخی ماکسیموم 95.00-95.40، مواجه می باشیم.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، به موازات گیر افتادن نرخ دلار، پایین تر از پشتیبانی 94.20، می تواند با ادامه یابی گرایش های نزولی 19 ژوئیه همراه گردد. تحت فشار خط SMA-5 (H1)، می توان با افت نرخ دلار تا بازه ی مینیموم 94.00-93.90 نیز، برخورد نمود. اما در صورت انعکاس یابی مابعد نرخ گذاری ها، از محدوده ی مربوطه، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع فروش، می توان با تحکیمات تصحیحاتی نرخ دلار، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 93.90-94.60، برخورد نمود.

ادامه یابی گرایش های میان مدت افولی دلار، که از 19 ژوئیه آغاز یافته، می تواند با توقف یابی افزایش تصحیحاتی دلار، به موازات برخورد با خط ترند 19 ژوئیه و سطح 94.40 نیز، همرا گردد. این سطح تحت فشار خط EMA-200 (H1) قرار داشته و بازگشت نرخ گذاری ها از این سطح، به موازات شکسته شدن بازه ی نرخی 94.20–94.00، می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند افزایشی اواسط می،  همراه گردد. یعنی افتی تا بازه ی نرخی 93.90-93.70. (نمودار USDX H4)

نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده می تواند با تست استقامتی آتی مینیموم 93.40 نیز، همراه گردد. به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، می توان با تقویت یابی چنین روندی برخورد نمود. در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با پشتیبانی هیجانی 94.00 و مینیموم 93.90، می توان با وسعت گیری افزایش موقتی دوباره، تا خط ترند گرایش های نزولی 19 ژوئیه، مواه شد.

نزدیک بودن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی %50 اشباع بازار، مبنی بر ادامه یابی گرایش های فلت در چهارچوب کانال گرایش های افقی 93.90–94.60 می باشد. ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید و تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط EMA-200 (H4) و سطح 94.60، احتمال انعکاس یابی گرایش های نرخی میان مدت دلار را، افزایش می نماید.

بازگشت آتی نرخ گذرای ها از مقاومت 94.60، به موازات خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، سقوط نرخی دلار، تا پشتیبانی خط ترند افزایشی اواسط می را، به دنبال خواهد داشت. سطح مقاومت 94.60، تحت فشار خط SMA-5 (D1) نمودار 24 ساعته قرار دارد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با نزدیک شدن نرخ گذاری ها به مقاومت 95.00–95.40 و خط ترند افزایشی اواسط می، برخورد خواهیم نمود. شکست مینیموم موضعی 94.60 و خط SMA-5 (D1)، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال وسعت یابی افزایش های تصحیحاتی نرخ دلار، تا سطوح 95.00–95.40 نیز، خواهد افزود. اما در صورت کاهش یابی آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (D1)، می توان با تست استقامتی خط ترند افزایشی اواسط می و بازه ی پشتیبانی 94.00–93.90/60 نیز، مواجه شد.

نفوذ نرخ گذاری ها به این خط و پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1)، افول مابعد نرخ دلار، تا خط EMA-200 (D1) و سطح 93.00 را نیز، به دنبال خواهد داشت. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، احتمال شکل گیری چنین سناریویی را افزایش خواهد نمود. تست استقامتی سطح 93.00 با نفوذ مابعد نرخ گذاری ها به سطح مینیموم 92.00 نیز، همراه خواهد گردید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 94.40، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 94.20، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 95.40
 • 3 مقاومت: 95.00
 • 2 مقاومت: 94.60
 • 1 مقاومت: 94.40
 •  نرخ کنون: 94.24
 • 1 پشتیبانی: 94.20
 • 2 پشتیبانی: 94.00
 • 3 پشتیبانی: 93.90
 • 4 پشتیبانی: 93.40

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.