• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۴.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها تحت فشار بازه ی نرخی ۹۵.۵۵-۹۵.۳۰ نموداری، مستقر می باشند. تحکیمات ارزی دلار در چشم اندازی میان مدت بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. این رشد نرخی می تواند تا سطح مقاومت ۹۶.۸۰ نموداری ادامه یابد.

از سویی دیگر با احتمال بروز کاهش کوتاه مدت و تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی ۹۵.۴۰-۹۵.۵۰ نموداری نیز، مواجه خواهیم شد.

مثبت بودن بیانیه های دیروز جروم پاول، دلیل اصلی تحکیمات ارزی اخیر دلار به شمار می آید. علاوه بر این کاهش اخیر سطح بی کاری تا سطح ٪۲، علت دیگر تحکیمات ارزی دلار، به حساب می آید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها تا پشتیبانی ۱.۱۵۳۵ نموداری افت نموده اند. در این بین، با تست استقامتی سطح پشتیبانی هیجانی ۱.۱۵۰۰ نیز، برخورد نمودیم. بدین سبب نیز، در صورت شکست آتی بازه ی پشتیبانی ۱.۱۴۴۰-۱.۱۴۰۰، می توان با تقویت یابی فروشندگان، همراه گردد. در این بین، تحکیمات تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا سطوح ۱.۱۵۱۰-۱.۱۵۰۰ نموداری، مبنی بر ادامه یابی رشد آتی نرخ یورو نخواهد بود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیمات اخیر دلار، نرخ گذاری های این جفت ارزی بر فراز بازه ی پشتیبانی ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ نموداری،  استحکام یافته اند. در صورت شکست بازه ی مقاومت ۱.۲۹۸۰-۱.۲۹۷۰ نموداری، می توان با تغییر یابی گرایش نزولی میان مدت برخورد نمود. اما تا قبل از بروز چنین امری، گرایش نزول ادامه خواهد یافت.

بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۰۱۶ مبنی بر تقویت یابی خریداران پوند خواهد بود. تا قبل از بروز چنین افزایشی، می توان با افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی ۱.۲۹۰۰ و ۱.۲۸۴۰ نموداری نیز، برخورد نمود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱۱۴.۵۰-۱۱۴.۳۰ نموداری، افزایش نموده اند. اما همواره با احتمال بروز کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز، مواجه می باشیم. نزدیک ترین بازه ی پشتیبانی شامل سطوح ۱۱۳.۶۰-۱۱۳.۵۰ نموداری، خواهد بود. نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، می تواند با تضعیف یابی خریداران و افت آتی نرخ گذاری ها، تا سطح ۱۱۴.۲۰، همراه گردد.