• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۲.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها در چهارچوی کانال گرایش افقی ۹۵.۸۰-۹۵.۳۰ نموداری، سیر می نمایند. با توجه به افزایشی بودن نرخ گرایش کلی دلار، با احتمال تحکیمات آتی نرخ گذاری ها نیز، مواجه هستیم. اما شکست پشتیبانی ۹۵.۳۰ می تواند از افزایش یابی بیشتر نرخ گذاری ها، جلوگیری نماید. نفوذ آتی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی مربوطه نیز، مبنی بر شدت یابی افت نرخی دلار، در آینده نخواهد بود. چرا که پشتیبانی هدفی، شامل سطح ۹۴.۶۰ نموداری می باشد. بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۵.۸۰ نموداری، نمی تواند با ادامه یابی ابهام کلی شرایط بازار همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی نرخی ۱.۱۴۶۰-۱.۱۴۳۰، خریداران یورو را، تحت فشار قرار نموده و همین امر، از شکست مابعد سطح مقاومت ۱.۱۵۳۵ نموداری، جلوگیری می نماید. از نظر کلی با شکل گیری کانال افقی وسیع تری از سطوح ۱.۱۶۲۰-۱.۱۴۳۰ نموداری، مواجه می باشیم. چنین امری بر احتمال شکست سطح مقاومت ۱.۱۵۳۵ نموداری، خواهد افزود. در صورت شکست سطح مقاومت ۱.۱۵۳۵، با ادامه یابی رشد آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱.۱۶۲۰-۱.۱۶۱۰ نموداری نیز، مواجه خواهیم شد.

بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱.۱۴۹۵ نموداری، از رشد آتی نرخ گذاری ها جلوگیری خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

با وجود تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۳۰۵۵ نموداری و خط ترند، با عدم تقویت یابی خریداران مواجه می باشیم. با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بازار، تنها عامل افزایش نرخ نوسانات ارزی، شامل نشست آتی برکسیت خواهد بود. چرا که تغییرات آتی شرایط بریتانیا، افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند - دلار را، به دنبال خواهند داشت. بهبود یابی شرایط بریتانیا با تحکیمات ارزی نرخ گذاری های این جفت ارزی تا بازه ی نرخی  ۱.۳۱۴۰-۱.۳۱۳۰ نموداری، همراه خواهد گردید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

قوه ی خریداران تحلیل رفته و تا قبل از بازگشت نرخ گذاری ها پایین تر از سطح ۱۱۲.۳۰ نموداری، با احتمال رشد آتی نرخ گذاری ها تا بازه ی نرخی ۱۱۳.۴۰-۱۱۳.۲۵ نموداری، مواجه خواهیم شد.

تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، تنها در صورت افزایش نرخ دلار امکان پذیر خواهد بود.