• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
71 ACF 58 31,20 0,99 ریسک بالا $880,96
21 GPMA invest % 313 30,34 9,07 ریسک متوسط €7 848,14
86 Novin 219 29,11 0,90 ریسک پایین $387,28
15 Rajabi % 463 24,35 1,08 ریسک متوسط $12 695,37
87 TRADE_PLAN_STRATEGY % 5 23,85 ریسک متوسط $375,30
57 MasoudN_1748901 136 19,24 1,04 ریسک بالا $1 300,83
9 Fondcombe % 26 11,17 4,40 ریسک پایین €18 642,70
3 GOLD CURRENCY BASKET1 19 11,05 47,44 ریسک متوسط €90 021,86
89 DCT FOREX % 15 10,66 388,31 ریسک متوسط $331,97
91 Amiri % 218 9,25 1,43 ریسک متوسط $327,74
59 Hamid % 21 8,88 3,44 ریسک متوسط $1 163,77
75 DSC_PREVIDENCIA % 391 8,23 1,08 ریسک بالا $775,37
62 Daytrading Goldman % 5 6,08 27,15 ریسک پایین $1 080,99
64 adrian_1753044 24 5,78 ریسک پایین $1 057,76
65 MMA_1750813 73 5,52 4,00 ریسک پایین $1 053,22
60 Upward 33 4,94 1,21 ریسک پایین $1 124,99
66 MohsenSfz_1753533 17 4,11 1,09 ریسک بالا $1 041,14
81 there is no death % 266 3,91 1,02 ریسک بالا $524,74
82 Follow 2 1,39 0,00 ریسک پایین $506,95
92 ABSJFRI % 2 0.00 0,00 ریسک پایین $310,00