• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
12 FaNaTa Fund % 268 23,14 1,43 ریسک متوسط $12 317,18
46 BFS TRADE 231 22,98 1,50 ریسک بالا $368,92
15 FTC Neuro % 281 18,18 3,47 ریسک پایین $9 694,65
39 Gorilla_Gold % 1 16,42 0,00 ریسک پایین €582,11
23 FxGold % 4 4,89 1,49 ریسک متوسط $2 319,56
21 reasonable profit EF % 15 2,70 1,87 ریسک پایین $2 564,75
13 Max_Boost % 86 2,67 2,00 ریسک پایین €10 266,54
4 Pammaxpas 57 1,25 2,16 ریسک پایین €49 634,87
1 MaxP_1 11 0,05 3,56 ریسک پایین €182 237,47
44 DDDppp % 70 0.00 0,00 ریسک پایین $500,00
27 Aorus % 245 -0,03 0,00 ریسک پایین $1 931,42
43 EnrichUs-1 % 59 -0,23 0,98 ریسک پایین $505,97
16 TUAN NGOC % 58 -3,45 2,19 ریسک پایین $3 797,22
49 Inner Way Tech 193 -4,25 0,81 ریسک پایین €289,36
48 VDS-1 % 1436 -7,22 0,29 ریسک پایین $324,73
37 Avicenna % 837 -7,52 0,65 ریسک پایین $920,23
11 Kousha 184 -16,32 0,75 ریسک متوسط $18 918,48
28 BestTrade % 41 -26,72 0,61 ریسک بالا $1 915,76
41 MUST HAVE % 797 -30,99 0,85 ریسک بالا $614,99
42 BCX VENTURE % 51 -33,58 1,71 ریسک بالا $605,56