• کابینۀ شخصی

رتبه بندی شرکت کنندگان

مقام شرکت کننده کل سود, % حداکثر افت سرمایه, %
0 Xy 828.26 -44.51
0 Komisatun 472.39 -38.31
0 ndyyy 465.70 -39.24
0 GALEMBOPISTON 464.94 -39.34
0 Faiz 464.63 -39.41
0 Marem 463.75 -39.51
0 Mad 463.09 -39.61
0 Totok 462.27 -39.73
1 Bahus 386.85 -29.21
0 homha 366.09 -83.22
0 Sezir 341.06 -42.60
0 jalalG 332.43 -54.44
2 nabel 307.40 -24.46
0 ProsperOnwuka 277.64 -41.80
0 Abbasfx 276.96 -36.21
0 taherfx 258.51 -35.26
0 Jalal 241.88 -33.49
0 Jafarihk 238.73 -50.00
3 Ermak 232.87 -25.96
0 Gool 226.94 -47.75


افتتاح حساب معاملاتی
مقام شرکت کننده کل سود, % حداکثر افت سرمایه, %
0 Farhali 154.73 -56.55
1 Mrfox 43.86 -26.09
2 Elmira 31.47 -28.05
3 NemchenkoJek -5.80 -5.80
0 Kwon -26.46 -56.82
0 Luapfx -35.23 -44.41
0 aslanidze -48.42 -76.35
0 Omidbo -79.28 -85.37
0 mrgh -87.22 -87.77
0 Alishm -88.72 -88.96

افتتاح حساب معاملاتی