• کابینۀ شخصی

محاسبۀ حق‌العمل همکار آی‌بی (IB)

IB پیپ

حق العمل آیبی 1 پیپ بابت هر معامله بسته شده با توجه به جمع کل گردش معاملات مشتریان جذب شده می باشد.

پاداش همکار (صرف نظر از حجم معاملات مشتریان)

MT4 Fixed 1 پیپ
MT4 Cent 30 درصد از اسپرد
MT4 NDD No Commission 30 درصد از اسپرد
MT4 NDD 25 درصد از کمیسیون
MT5 NDD 25 درصد از کمیسیون
cTrader NDD 25 درصد از کمیسیون
cTrader Zero Spread 50 درصد از کمیسیون
CFD 3 دلار بابت 1 لات
CFD Cryptocurrency (MT4) 15 درصد از اسپرد
CFD Cryptocurrency (MT5) 25 درصد از کمیسیون
ثبت نام به عنوان عامل IB

IB درصد

حق العمل آیبی برابر با 30 درصد از میزان اسپرد بابت هر معاملۀ بسته شده منوط به جمع کل حجم معاملات مشتریان جذب شده است.

پاداش همکار (صرف نظر از حجم معاملات مشتریان)

MT4 Fixed 30 درصد از اسپرد
MT4 Cent 30 درصد از اسپرد
MT4 NDD No Commission 30 درصد از اسپرد
MT4 NDD 25 درصد از کمیسیون
MT5 NDD 25 درصد از کمیسیون
cTrader NDD 25 درصد از کمیسیون
cTrader Zero Spread 50 درصد از کمیسیون
CFD 3 دلار بابت 1 لات
CFD Cryptocurrency (MT4) 15 درصد از اسپرد
CFD Cryptocurrency (MT5) 25 درصد از کمیسیون
ثبت نام به عنوان عامل IB

مبلغ پاداش در هنگام بستن معامله بر حسب میزان اسپرد محاسبه می شود.

شرایط فوق محاسبۀ حق العمل آیبی برای مدت 3 ماه اول پس از ثبت نام معتبر می باشند. تصمیم در خصوص تمدید شرایط همکاری به طور انفرادی اتخاذ می گردد.