• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

07 دسا 2023

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 11.12.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید US500.MAR4, USTECH.MAR4, US30.MAR4, GERMAN.MAR4, ESTX50.MAR4, UK100.MAR4 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای US500.DEC3, USTECH.DEC3, US30.DEC3, GERMAN.DEC3, ESTX50.DEC3, UK100.DEC3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز US500.DEC3, USTECH.DEC3, US30.DEC3, GERMAN.DEC3, ESTX50.DEC3, UK100.DEC3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 14.12.2023.

با احترام فیبو گروپ