• کابینۀ شخصی

 تحکیم یابی نرخی در رأس بازار EUR/JPY, Daily

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

 با توجه به نمودار ۲۴ ساعته ی شاخص EUR/JPY و شکل گیری مثلث گرایش صعودی، با استفاده از مرزبندی گرایش های اخیر، شاهد تحکیم یابی نرخ کنونی این دارایی می باشیم.

 در صورت نفوذ بردار نرخگذاری ها به سطح مقاومت مثلث مورد نظر که شامل محور ۱۳۰.۵۰ می باشد، شاهد پیدایش اهداف معاملاتی آتی به منظور فروش این دارایی خواهیم بود. این بازه ی معاملاتی همواره با سطح حداکثر نرخ گذاری های سال ۲۰۱۶، هم مکان می باشد.

شاخص ترسیم شده ی میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA، رشد پایدار گرایش کنونی شاخص نسبی این دارایی را همواره تثبیت می نمایند. 

و اما در صورت نفوذ نرخ به میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA، امکان پدیدار گشتن مجموعه ی کندلی (سقف دوقلو)، که مبنی بر بازگرد معکوس گرایش نرخ به سمت پایین می باشد، افزون خواهد گشت. در صورت نفوذ نرخ به محدوده ی خط گردنه ی سقف دوقلوی ترسیم شده، با پیدایش اهداف معاملاتی جدیدی، به منظور فروش این دارایی، مواجه خواهیم شد. 

سیگنال مضاف موجود، به منظور اجرای الزامی معاملات خرید این دارای، شامل شیرجه ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic، به داخل بازه ی اشباع فروش، می باشد. 

پیشنهاد ها:

- تنها در صورت نفوذ بردار نرخ گذاری ها به سطح مقاومت مثلث گرایشی صعودی، می شاید به گشایش معاملات فروش این دارایی پرداخت.

- تنها در صورت نفوذ نرخ به میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA و یا به بازه ی مقاومت ۱۲۸.۵۰-۱۲۸.۱۰، گشایش معاملات خریداری EUR/JPY، امکان پذیر خواهند بود.

- همچنین با استفاده از طیف سطوح مقاومت و پشتیبانی به روز این گرایش نرخی، که کمی پایین تر نوشته شده است، می توان به انجام دقیق معاملات فروش و خرید این جفت ارزی پرداخت.
 
طیف بازه ی معاملاتی:
 
سومین مقاومت: ۱۳۶.۷۰
دومین مقاومت: ۱۳۴.۳۰
اولین مقاومت: ۱۳۲.۳۰

 

نرخ کنونی: ۱۲۹.۹۰
 

اولین پشتیبانی: ۱۲۸.۱۰
دومین پشتیبانی: ۱۲۵.۸۰
سومین پشتیبانی: ۱۲۲.۷۰