• کابینۀ شخصی

شاخص نسبی GBP/JPY، گرایش بحث برانگیز افقی 

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی


بحث کنونی در رابطه با شرایط مبهم شکل گرفته ی ۴ ساعت اخیر، مدرج در نمودار شاخص نسبی GBP/JPY می باشد.

زیرا که می توان  از تفسیر پیکر شکل گرفته ی کنونی، که با ارزیابی نوسان های اخیر این شاخص ترسیم نموده ایم، برداشتی دو منظوره نمود. این پیکر بندی، مستطیلی (نمایان گر گرایش جانبی افقی درون سطوح) و یا قلل هم سطح (مبنی بر گرایش معکوس در آینده ی نزدیک) می باشد؟ 
چرا که تنها با شناسای قطعی اشکال نموداری، می توان نرخ آتی و جهت گرایش شاخص های موجود را تخمین زد. 

در هر حال بیشتر شاهد شکل گیری مستطیل (گرایش جانبی افقی نرخ) که شامل سطوح مقاومت و پشتیبانی بسیار واضحی می باشد، هستیم. علاوه بر این تنها در صورت نفوذ بردار نرخ موجود به هر یک از این سطوح و مشاهده ی واکنش آتی گرایشی نرخ، می توان جهت گرایش بردار و نقاط اسکان سطوح هدفی آتی نرخ را به منظور اجرای معاملات پیش رو نیز تخمین زد. 

بدین سان در صورت نفوذ نرخ و شکست مرز زیرین پیکر موجود و برخورد میانگین متحرک نمایی ۲۰۰EMA روزه  با نرخ موجود، احتمال روند نزولی آتی شاخص تا سطح ۱۴۱.۶۰، که با خط اصلی گرایش نمودار کنونی هم وضع بوده، میسر می باشد. 

همچنین با توجه به روند میانگین متحرک ۵ روزه، جریان کوتاه مدت نزولی نرخ گذاری ها را می توان ثابت نمود.
در صورت برخورد و نفوذ میانگین متحرک ۵ روزه با مرز بالای مستطیل مربوطه،  در اطراف سطح مقاومت ۱۴۷.۶۰، می توان رشد نرخ شاخص مورد نظر تا محدوده ی خطوط  کانال سعودی ۲۴ ساعت اخیر تخمین زد. 

در حال حاظر نرخ گذاری ها مشغول آزمایش مقاومت سطح زیرین مستطیل شکل گرفته می باشند و خطوط نوسان گر stochastic، با ترسیم شیرجه ای به بازه ی اشباع فروش، در حال ارسال سیگنال تجاری کوتاهی به بازرگانان می باشند.

پیشنهادات:

بازگشای معاملات کوتاه (مبنی بر فروش) تنها در صورت نفوذ شاخص نرخ به مرز پایین مستطیل مربوطه منطقی خواهند بود.

بازگشایی معاملات بلند (مبنی بر خرید) تنها در صورت برخورد و نفوذ میانگین متحرک ۵ روزه با مرز بالای مستطیل، قابل قبول خواهند بود.

سطوح:

مقاومت سوم: ۱۵۲.۴۰
مقاومت دوم: ۱۵۱.۱۵
مقاومت اول: ۱۴۹.۷۰

نرخ کنونی: ۱۴۵.۴۱

پشتیبانی اول: ۱۴۳.۹۰
پشتیبانی دوم: ۱۴۲.۳۰
پشتیبانی سوم: ۱۴۱.۶۰