• کابینۀ شخصی

Gold H1 افزایش تصحیحاتی (موقت)

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی شکسته شدن خط ترند گرایش های افزایشی 21 می ماه، پس از بروز افزایشی تصحیحاتی تا بازه ی هدفی 1307.0-1309.0 – نرخ گذاری های طلا تا بازه ی پشتیبانی 1275.0-1276.0 و سپس تا مینیموم 1262.0 نیز، افت نمودند. در حال حاضر نیز با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این سطح مواجه می باشیم. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1272.0 و تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H1)، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت نرخ طلا، تا مقاومت خط EMA-200 (H1) و سطوح 1276.0-1284.0 همراه گردد.

بازگشت مابعد نرخ گذاری ها پس از برخورد با این بازه ی مقاومت، می تواند ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 1260.0-1284.0 نموداری را نیز، به دنبال داشته باشد. اما نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی 1260.0، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، گرایش های نزولی ماه آپریل – ژوئن طلا را، تقویت خواهد نمود. تا قبل از شکسته شدن مرز های کانال گرایشی افقی یاد شده، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت مواجه شد. به ابهام فعلی بازار، در مقیاس نمودار 4 ساعته ی این دارایی، توجه نمایید.

استقرار فعلی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، در حوالی %50 اشباع بازار، نمایان گر نرخ مبهم گرایش های آتی طلا می باشد. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، می تواند منجر به ورود نرخ گذرای ها به محدوده ی مقاومت ابرهای شاخص گرایشی ایچیموکو (نمودار H4) گردد. بدین سبب نیز شکسته شدن سطح ماکسیموم موضعی 1272.0، به موازات ور.د خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید می تواند افزایش میان مدت نرخ طلا، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطوح 1284.0-1289.0 را نیز، به دنبال داشته باشد.

بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخورد با این محدوده می تواند با ادامه یابی گرایش های افولی بلند مدت طلا، در چهار چوب کانال گرایش های نزولی آپریل – ژوئن، همراه گردد. و یا اینکه منجر به ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1310.0-1281.0، همراه گردد. نفوذ آتی خط SMA-5 (H4) به مقاومت خط EMA-200 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، خریداران طلا را در چشم اندازی میان مدت تقویت خواهد نمود. تحکیمات ارزی بر فراز بازه ی 1284.0-1289.0 می تواند با شکسته شدن سطح هیجانی 1300.0 همراه گردد. چنین نفوذی می تواند شدت یابی افزایش میان مدت طلا، تا سطح 1309.0 را نیز، به دنبال داشته باشد. بازه ی نرخی 1300.0-1309.0 تحت فشار خط EMA-200 (D1) نمودار 24 ساعته مستقر می باشد.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش این دارایی می تواند با تحکیم یابی تصحیحاتی نرخ گذاری های طلا، در چشم اندازی میان مدت همراه گردد. این تحکیمات تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، می تواند با افزایش نرخ طلا تا سطح مقاومت 1284.0 همراه گردد. نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، می تواند تست استقامتی مقاومت خط EMA-200 (D1) و سطح 1300.0 را نیز، به همراه داشته باشد.

بازگشت نرخ گذاری ها در صورت برخورد با این مقاومت، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1309.0-1260.0 نموداری، همراه گردد. اما نفوذ نرخ گذاری ها به مینیموم 1260.0 می تواند ادامه یابی گرایش های نزولی آپریل – ژوئن را، به دنبال داشته باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1272.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1260.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1310.0
 • 3 مقاومت: 1300.0
 • 2 مقاومت: 1284.0
 • 1 مقاومت: 1272.0
 •  نرخ نونی:  1266.2
 • 1 پشتیبانی: 1260.0
 • 2 پشتیبانی: 1252.0
 • 3 پشتیبانی: 1240.0
 • 4 پشتیببنی: 1200.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.