• کابینۀ شخصی

شاخص نسبی (دلار- ین) و پیدایش مثلث متقارن 

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طول شب پیش رو، منتظر انتشار داده های افزونی، در رابطه با اوضاع اقتصاد کلان در ژاپن خواهیم بود. شاخص های مورد نظر شامل؛ داده های نرخ بهای مصرف کننده، سطح بی کاری در کشور و حجم خرده فروشی خواهد بود. همچنین در حال حاظر، شاهد استحکام نرخ USDJPY  و گرفتار شدن روند این شاخص نسبی در بازه ی مثلث متقارن گرایشی شکل گرفته ی کنونی در نمودار ۴ ساعته می باشیم. 

در صورت نفوذ نزولی نرخ به ضلع زیرین مثلث مورد نظر، اهمیت محدوده ی هدفی آتی، که شامل سطح پشتیبانی ۱۱۰.۲۰، به منظور انجام معاملات فروش می باشد، افزایش خواهد یافت. محدوده ی مورد نظر، همواره هم سطح با نقطه ی تشخیص ارتفاع مثلث ترسیم شده می باشد. همچنین، آزمایش های متعدد استقامتی سطح ۱۱۰.۲۰، به دست بردار نرخ، مبنی بر درجه ی اعتبار افزون سطح مورد نظر می باشد. 

اثبات لزوم پرداختن به معاملات فروش آتی این جفت ارزی را، با مشاهده به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی EMA و میانگین متحرک ۵ روزه ی SMA می توان دریافت. 

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بردار SMA و EMA، و حتی به سطوح مقاومت ۱۱۲.۳۰-۱۱۲.۱۵ و یا ضلع بالایی مثلث ترسیم شده، تغییر معکوس گرایش نرخی در آینده ای نزدیک امکان پذیر خواهد بود. همواره با محاسبه ی ارتفاع مثلث مدرج و دوبله نمودنش از سطح ۱۱۲.۳۰ به ۱۱۳.۵۵ و از سطح ۱۱۱.۲۱ به ۱۱۰.۲۰، می توان موقعیت بازه ی هدفی معاملات ممکن آتی را مشخص نمود. 

همچنین در صورت بافته شدن و یا شیرجه ی عمیق سطوح موجود در نمودار نوسان گر تصادفی stochastic، می توان شاهد دریافت سیگنال معتبر دیگری، مبنی بر اثبات طرح معاملاتی پیشتر یاد شده، گردید.

پیشنهادات:

تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ به ضلع زیرین مثلث، می توان به بازگشایی معاملات فروش این دارایی پرداخت.
تنها در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به بردار SMA و EMA، و حتی به سطوح مقاومت ۱۱۲.۳۰-۱۱۲.۱۵ و یا ضلع بالایی مثلث ترسیم شده، می توان به بازگشایی معاملات خرید این دارایی پرداخت.
بازه ی معاملاتی مورد نیاز به منظور تشخیص نقاط هدفی معاملات فروش و خرید این دارایی، شامل سطوح متعدد مقاومت ترسیم شده در نمودار این شاخص نسبی می باشد.

سطوح هدفی:

سومین مقاومت: ۱۱۳.۵۵
دومین مقاومت: ۱۱۲.۸۵
اولین مقاومت: ۱۱۲.۳۰
نرخ کنونی: ۱۱۱.۲۰
اولین پشتیبانی: ۱۱۰.۹۵
دومین پشتیبانی: ۱۱۰.۷۰
سومین پشتیبانی: ۱۱۰.۲۰