• کابینۀ شخصی

USDX H4 چهارچوب گرایش نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، تحت فشار خط SMA-5 (D1) نرخ گذاری ها سقوط نمودند. اما در پی برخورد با خط ترند افزایشی اواسط می و سطح پشتیبانی هدفی 93.90 نموداری، با انعکاس بردار نرخی برخورد نمودیم. همان طور که انتظار می رفت انعکاس نرخ گذری ها در پی برخورد با خط ترند افزایشی یاد شده و سطح پشتیبانی هدفی 93.80، با افزایش نرخ گذاری ها تا مقاومت هدفی 94.60 نموداری، ادامه یافت. پس از بازگشت نرخ گذاری ها از این سطح نیز، با افت دوباره ی نرخ گذاری ها تا خط ترند افزایشی اواسط می، برخورد نمودیم. سپس در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، با رشد نرخ دلار، تا سطح ماکسیموم 95.40 نیز، برخورد نمودیم. آخرین بازگشت نرخ گذاری ها از سطح مربوطه، با شکل گیری پیکربندی کندلی اکسترموم، در بطن نمودار 24 ساعته، همراه گردید.

در صورت شکسته شدن خط SMA-5 نمودار 4 ساعته، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش و شکست پشتیبانی 94.90، می توان با تست استقامتی سطح 94.75 نیز، برخورد نمود. گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از این سطح می تواند با تست استقامتی مابعد پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو(H4) نیز، همراه گردد. این پشتیبانی هم سطح با سطح 94.60 نموداری می باشد.

شکسته شدن پشتیبانی آینه ای 94.60 نموداری، به موازات ادامه یابیآتی عبور خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته در محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تست استقامتی آتی خط 200 (H4) و سطح 94.45، خواهد افزود. پایین تر از این سطح پشتیبانی با عبور خط ترند افزایشی اواسط می، برخورد خواهیم نمود. به همین دلیل نیز، احتمال انعکاس یابی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح، افزون می باشد. خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تقویت یابی مابعد خریداران دلار، همراه گردد.

نمایه ی 24 ساعته ی نرخ گذاری ها، گرایش افزایشی را بهتر نمایان می سازد. افزایش آتی نرخ دلار تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و به موازات شکست بازه ی مقاومت 95.30-95.40، بر  احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی 17 آپریل خواهد افزود. در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic 24 ساعته، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال ادامه یابی این اوند نیز، افزایش خواهد یافت. بازگشت نرخ گذاری ها از مقاومت 95.40 به موازات بازگشت دوباره خطوط شاخص نوسان گر stochastic، از محدوده ی %80 اشباع خرید، می توانند با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ دلار، همراه گردند.

تحقق یابی چنین سناریویی در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، می تواند با تقویت یابی گرایش های افولی نرخ دلار، تا خط ترند افزایشی، همراه گردد. اما در صورت گیر افتادن نرخ دلار، پایین تر از خط مربوطه و بازه ی نرخی 94.00-93.83، بر احتمال افت میان مدت دلار، تا پشتیبانی خط EMA-200 (D1) و سطوح 93.40-93.00 نیز، خواهد افزود.

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 95.16، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 94.20، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  96.00
 • 3 مقاومت:  95.40
 • 2 مقاومت: 95.30
 • 1 مقاومت: 95.16
 •  نرخ کنون: 94.81
 • 1 پشتیبانی: 94.20
 • 2 پشتیبانی: 97.75
 • 3 پشتیبانی: 94.60
 • 4 پشتیبانی: 94.45

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.