• کابینۀ شخصی

USDX H4 در آستانه ی تست استقامتی سقف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، با تست استقامتی پشتیبانی خط EMA-200 (H4) و نفوذ کاذب نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی 94.90، برخورد نمودیم. اما ورود زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، با شکل گیری کانال گرایش افقی نرخ گذاری های همراه گردید. دیر تر همانطور که انتظار می رفت، تحت فشار خط SMA-5 (D1)، با تست پشتیبانی خط EMA-200 نمودار 24 ساعته، مواجه شدیم. و عامل اصلی بروز چنین افتی، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید.

فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4) از پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، به موازات استقرار بلند مدت خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، در محدوده ی اشباع خرید، مبنی بر احتمال افزون شکل گیری کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها می باشد. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح مقاومت 95.50، می توان با وسعت گیری کاهش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح 95.00، برخورد نمود. عامل اصلی بروز چنین افتی، خروج خطوط  شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش، به شمار می آید. اما تا قبل از شکل گیری این سیگنال تجاری، می توان با ادامه یابی افزایش نرخ گذاری ها، تا سطح 95.50 نموداری، برخورد نمود.

انعکاس یابی نرخ گذاری ها، از مقاومت یاد شده می تواند با ادامه یابی گرایش افقی تحت حمایت خط EMA-200 (H4) و سطح 94.50 نموداری همراه گردد. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز مقاومت 95.50 نموداری، می توان با تست استقامتی خط ترند کاهشی 2018-2017 و سطح مقاومت هیجانی 96.00، مواجه شد.

ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی 26 سپتامبر می افزاید. تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) می توان با شکل گیری چنین سناریویی رو به رو شد. بدین ترتیب، تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح مقاومت 95.50 و ابر های ایچیموکو نمودار 24 ساعته، می توان با تست استقامتی سطح هیجانی 96.00، مواجه شد. اما در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید، می توان با شکل گیری کانال گرایش افقی، در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، شکست خط SMA-5 (D1)، و سطح 94.50 نموداری را، به دنبال خواهد داشت. شکل گیری چنین سناریویی می تواند به تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و سطح 93.30 نیز، منجر شود. تحکیمات نرخی بلند مدت دلار ادامه داشته، اما در این بین با بروز افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز مواجه می باشیم. استقرار فعلی نرخ گذاری ها مابین خط ترند نزولی 2018-2017 و خط ترند افزایشی مارچ 2018، بر احتمال فشردگی نرخ نوسانات ارزی شاخص دلار، در چشم اندازی میان مدت، می افزایشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 95.50، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 95.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 96.82
 • 3 مقاومت: 96.00
 • 2 مقاومت: 95.65
 • 1 مقاومت: 95.50
 •  نرخ کنونی: 95.31
 • 1 پشتیبانی: 95.00
 • 2 پشتیبانی: 94.50
 • 3 پشتیبانی: 94.00
 • 4 پشتیبانی: 93.30

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.