• کابینۀ شخصی
 1.   اطلاعات عمومی

  1. نام مسابقه «Summer Marathon» است.
  2. مدت مسابقه از تاریخ 29 آوریل 2024 تا 30 اوت 2024.
  3. 1.3همۀ مشتریان شرکت (BVI) FIBO Group Ltd که در کابینه شخصی خود حساب مسابقه (دمو) را افتتاح کرده اند می توانند در مسابقه شرکت کنند.
  4. مسابقۀ "«Summer Marathon» شامل سه مرحله است.
   1. مرحله اول مسابقه بین حساب های دمو برگزار می شود.
   2. مرحله دوم مسابقه بین حساب های واقعی MT4 NDD برگزار می شود.
   3. مرحله سوم مسابقه بین حسابهای مدیریتی (PAMM) برگزار می شود.
  5. مرحله اول مسابقۀ «Summer Marathon» هر دوشنبه از نو شروع می شود .مدت مرحلۀ اول: 29 آوریل 2024 تا 12 اوت 2024.
  6. در مرحله دوم 10 نفر برندگان مرحله اول مسابقه شرکت می کنند.
  7. تنها برندۀ مرحلۀ دوم به مرحلۀ سوم مسابقه راه پیدا می کند.
 2.     شرایط  عضویت در مسابقه:

  1. تمام مشتریان شرکت (BVI) FIBO Group Ltd می توانند در مسابقه شرکت کنند.
  2.  مشتری موظف است شرایط و مقررات مسابقه را پذیرش نماید.
  3. همۀ شرکت کنندگان حق دارند فقط یک حساب (دمو) مسابقه را افتتاح نمایند.
 3.      روش انتخاب برندگان و اعطاء وجه جایزه.

  1.  برندگان مسابقه بر اساس نتایج مراحل سه گانه مشخص می شوند.
   1. مرحله اول مسابقه هر هفته برگزار می شود و از روز دو شنبه تا روز جمعه ادامه دارد.
   2. برای شرکت کنندگان مرحله اول حساب دمو با دپوزیت 5000 دلار افتتاح می شود. شرایط حساب دمو مطابق با قواعد مسابقه تعیین شده و غیر قابل تغییر می باشند.
   3.   در پایان مرحله اول ده نفر برنده انتخاب می شوند که بالاترین سود در حساب دمو کسب نموده با اینکه میزان افت سرمایه پایینتر از 30 درصد باشد.
   4.   به مرحله دوم مسابقه ده نفر برندۀ مرحلۀ اول عبور می کنند. تجاری که موفق به عبور کردن به مرحلۀ دوم نشدند، حق دارند مجدداً در مرحلۀ اول مسابقه شرکت کنند. در ضمن تمام معاملات باز آنها بسته می شوند و سرمایۀ حساب به مبلغ اولیه (5000 دلار) برگردانده می شود.
   5.   مدت مرحله دوم مسابقه یک هفته از روز دو شنبه تا روز جمعه می باشد.
   6.   برای برندگان مرحله اول جهت شرکت نمودن در مرحلۀ دوم حساب واقعی MT4 NDD افتتاح می شوند که به مبلغ 100 دلار توسط شرکت شارژ می شود.
   7. شرایط حساب واقعی MT4 NDD مطابق با قواعد مسابقه تعیین شده و غیر قابل تغییر می باشند.
   8.   به عنوان برندۀ مرحله دوم شرکت کننده ای محسوب می شود که بالاترین میزان سود آوری را نشان دهد. در عین حال میزان سودآوری نباید از میزان حد اکثر منفی 30 درصد تجاوز کند.
   9.   برای برندۀ مرحله دوم بعد از اتمام معاملات و جمع بندی آن، حساب سرمایه گذاری با سرمایۀ بونوسی بمبلغ 1000 دلار و همچنین حساب مدیریتی پم (PAMM) مطابق با مقررات مسابقه افتتاح می شوند و مبلغ بونوس به این حساب منتقل می شود.
   10. حساب واقعی NDD با سرمایۀ موجود در آن باقی می ماند.
   11.   برای آغاز فعالیت در حساب مدیریتی (PAMM) برندۀ مرحله دوم می بایست مراحل تاییدیۀ حساب را انجام نموده و  توافقنامۀ مدیریتی متمم را به امضا برساند.
   12.   درصورتی که در حساب مدیریتی (PAMM) طی مدت 90 روز فعالیتی انجام نگردد، مبلغ بونوسی از آن حساب کسر می شود. مابقی مبلغ به حساب معاملاتی دیگری متعلق به مدیر منتقل می شود.
   13. برندگان دو مرحله (اول و دوم) که برای آنها حساب مدیریتی (PAMM) افتتاح شده بود، وارد مرحله سوم مسابقه می شوند.
   14. . مرحله سوم مسابقه تا 30 آگوست 2024 ادامه دارد. در چارچوب آن به شرکت کنندگان با توجه به عملکرد حساب های مدیریتی آن ها در پایان هر هفته نمراتی داده می شود.
    در پایان مسابقه، شرکت کنندگان تمام حساب های مدیریتی خود را حفظ می کنند. سود حاصل در طی این مدت قابل برداشت است. نمرات  تنها زمانی محاسبه می شود که میزان سود هفتگی در حساب مدیریتی مسابقه حد اقل 5 درصد باشد و میزان سود کلی مثبت باشد. در صورتی که میزان سود هفتگی درهفتۀ گذشته حد اقل 5 درصد باشد، نامرات دو برابر افزایش پیدا می کنند.
    میزان سودآوری منفی با در نظر گرفتن سود یا ضرر شناور پوزیشن افتتاح شده محاسبه می شود. قیمت افتتاح و بستن پوزیشن هیچ تأثیری بر محاسبه میزان سودآوری منفی نمی گذارد.
   15. در صورتی که سود هفتگی کمتر از 5 درصد باشد و شاخص سود کلی حساب مدیریتی مسابقه مثبت باشد، امتیازات در این هفته محاسبه نمیشود و اگر در هفته بعد سود هفتگی بیش از 5 درصد باشد تنها 1 نمره تعلق میگیرد.
   16. در صورتی که شاخص سود کلی حساب مدیریتی مسابقه منفی باشد، از قرار هرهفته از مسابقه، 1 نمره کسر می شود. در صورتی که مقدار نمرات صفر باشد، نمره ایی کسر نمی گردد.*. برندگان مرحله سوم بر اساس قرعه کشی توسط سرویس www.random.org  برگزیده می گردند که در تاریخ 10 سپتامبر 2024 برگزار می شود.
   17. . برای هر شرکت کنندۀ مرحلۀ سوم ردیفی از اعداد اختصاص داده می شود که مقدار آن برابر با تعداد نمرات کسب شده در مسابقه می باشد.
   18. . هر شرکت کننده می تواند فقط یک بار به عنوان برنده برگزیده شود و صاحب فقط یک حساب پم تشویقی گردد.
   19. . برگزار کننده قرعه کشی حق دارد ردیف اعداد اختصاص یافته به برندۀ برگزیده را از دور قرعه کشی حذف نماید، یا قرعه کشی را تکرار کند تا زمانی که تمام برندگان انتخاب شوند.
   20. . برای برندگان مرحله سوم حساب مدریتی (PAMM) مطابق با آیین نامه افتتاح می شود که به آن مبالغ  5000، 10000 یا 15000 دلار مطابق با جایگاه در رتبه بندی تعلق می گیرد.
 4.     برداشت از حساب

  1.  شرکت کنندگان مرحله دوم به منظور برداشت وجه اصلی می بایست حداقل جمع تمامی مقدار لات را به 0.5 لات برسانند.
  2.  سود حاصلۀ شرکت کننده که مجموع حجم معاملات وی در طول مرحلۀ دوم کمتر از 0.5 لات بوده، در حساب واقعی NDD باقی می ماند و مبلغ سپردۀ اولیه 100 دلار کسر می شود.
  3. در صورت انجام ندادن شرایط بند 4.1. و عدم کسب سود در حساب، شرکت وجوه ماندۀ حساب واقعی NDD (که به قصد شرکت در مرحلۀ دوم مسابقه افتتاح و شارژ نموده) را برداشت می کند.4.3  برداشت وجه از حساب مشروط به انجام  شرایط بند 4.1. می باشد و می تواند پس از ساعت 00.00 EET روز سه شنبه بعد از به پایان رسیدن مرحله دوم مسابقه مجاز می باشد.
  4. برداشت وجه بونوسی از حساب پم (PAMM) (که مطابق با بندهای3.1.8 و 3.1.20 افتتاح شده) یا انتقال آن به حسابهای دیگری مجاز نمی باشد. برداشت وجوه توسط سرمایه گذاران، و سود و پاداش مدیرحساب مطابق با آیین نامۀ سرویس حساب مدیریتی PAMM می باشد. تلاش برای برداشت مبلغ بونوس به عنوان سوء استفاده از قوانین مسابقه تلقی می شود و مبالغ تعلق گرفته شده کسر و بند 5.1. اعمال می شود
  5.  شرکت کننده جهت برداشت وجه می بایست مراحل تأیید حساب مسابقه خود را با ارائۀ مدارک مورد نیاز مانند روش تأیید حساب معاملاتی، به انجام رساند.
 5.    محدودیت

  1. برندگان مرحله اول میبایست در کابینۀ شخصی خویش مجدد مراحل تأیید هویت را انجام داده و حساب مسابقه را فعال نمایند. در صورت عدم انجام تأیید هویت، تجارت در حساب مسابقه غیر ممکن خواهد بود.
  2. در صورت کشف هرگونه تخلف در قواعد مسابقه و همچنین "دستکاری" در نتایج تجارت و سوء استفاده از مفاد قواعد مسابقه از سوی شرکت کنده، شرکت حق دارد شرکت کنندۀ فوق را از ادامۀ مشارکت در مرحلۀ بعدی این مسابقه حذف نمایید و حساب مسابقۀ وی را مسدود کند. شرکت کنندۀ حذف شده حق دارد برای ادامۀ شرکت در مرحلۀ اول آینده مسابقۀ «Summer Marathon» ثبت نام گردد.
  3. جهت راه پیدا کردن به مرحلۀ سوم نیاز به  ارائه مدارک هویتی توسط مشتری از جمله عکس (سلفی) مشتری همراه با سند هویتی (که قبلاً ارسال شده بود) دارد. تا زمان ارائه مدارک فوق شرکت حق دارد مشتری را از شرکت کردن در مرحلۀ سوم باز داشته باشد.
  4.  در صورت تکرار موارد اختلاف موازین مسابقه، شرکت محق است با سلب حق ثبت نام در مرحلۀ اول بعدی مسابقۀ «Summer Marathon»، شرکت کنندۀ یاد شده را به طور کامل از ادامۀ شرکت در مسابقه حذف نماید.
  5.  شرکت مختار است هیچ گونه توضیحی در مورد تصمیم اتخاذ شده بر اساس بندهای 5.2. و 5.3. ارائه ننماید و همچین در این موضوع وارد هیچ گونه بحث یا مکاتبه ایی نگردد.
 6.      تغییر شرایط برگزاری برنامه
  1. شرکت حق دارد در شرایط برگزاری مسابقه تغییراتی به وجود آورد و در هر موقع بدون اطلاع قبلی مسابقه فعلی را لغو کند. لغو مسابقه شامل مشتریانی که در موقع لغو در مسابقه شرکت می کنند نمی باشد.
  2. اطلاعات در مورد تغییرات در شرایط برگزاری مسابقه در سایت شرکت FIBO Group, Ltd در قسمت "طرح های تشویقی فعلی" انتشار داده می شود.
  3. تمامی سؤالات در مورد شرایط برگزاری مسابقه را می توان با تلفن یا در چت آنلاین یا از طریق قسمت "پیامهای شخصی" کابینه مشتری یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس [email protected] با کارمندان بخش پشتیبانی از مشتریان در میان گذاشت.

 *نمونۀ محاسبۀ نمرات:

هفته اول، سود هفتگی > 5٪ => 1 نمره در هفته.

هفته دوم، سود هفتگی > 5٪ => 2 نمره در هفته

هفته سوم، سود هفتگی > 5٪ => 4 نمره در هفته

هفته چهارم، سود هفتگی > 5٪ => 8 نمره در هفته

جمع حساب جاری: 15 نمره

هفته پنچم، سود در طی هفته < 5٪ => 0 نمره در هفته تعلق می شود و کنتور دوبل صفر می شود.

هفته شیشم، مجموع سود <  0 % => منفی 1 نمره در هفته.

نتیجۀ جاری شرکت کننده: 14 نمره

هفته پنچم، سود مثبت در طی هفته  اما < 5٪ => 0 نمره در هفته تعلق می گیرد و کنتور دوبل صفر می شود.

هفته ششم، سود هفتگی > 5٪ => 1 امتیاز در هفته

هفته هفتم، سود هفتگی > 5٪ => 2 امتیاز در هفته

مجموع حساب جاری مشتری: 17 امتیاز

افتتاح حساب معاملاتی