• کابینۀ شخصی

مشخاصات قراردادها

مشخصات قراردادها

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

تاریخ سود سهام سابق ساعات معاملاتی EET مارجین ارزش یک پیپ حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) اندازه یک لات حداکثر حجم مجاز یک معامله1 سواپ2 کمیسیون اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
16:35 - 22:55 834,4 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.AAPL
(Apple Inc.)
16:35 - 22:55 2 364,15 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.ADBE
(Adobe Inc.)
16:35 - 22:55 895,45 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
16:35 - 22:55 850,75 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.BA
(The Boeing Company)
16:35 - 22:55 178,65 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.BAC
(Bank of America Corporation)
16:35 - 22:55 1 997,55 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
2024-05-03 16:35 - 22:55 291,4 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.C
(Citigroup Inc.)
16:35 - 22:55 1 788,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.CAT
(Caterpillar Inc.)
16:35 - 22:55 197,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.CMCSA
(Comcast Corporation)
16:35 - 22:55 240,4 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
16:35 - 22:55 787,7 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.CVX
(Chevron Corporation)
16:35 - 22:55 239,15 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
2024-07-08 16:35 - 22:55 564 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.DIS
(The Walt Disney Company)
16:35 - 22:55 627,85 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.EA
(Electronic Arts Inc.)
16:35 - 22:55 249,6 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.EBAY
(eBay Inc.)
16:35 - 22:55 153,85 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.FOXA
(Fox Corporation)
2024-04-12 16:35 - 22:55 764,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.GE
(General Electric Company)
16:35 - 22:55 211,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.GM
(General Motors Company)
16:35 - 22:55 779,7 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
16:35 - 22:55 2 015,8 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
16:35 - 22:55 138 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.HPQ
(HP Inc.)
16:35 - 22:55 906,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.IBM
(International Business Machines Corporation)
16:35 - 22:55 175,05 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.INTC
(Intel Corporation)
16:35 - 22:55 727,6 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.JNJ
(Johnson & Johnson)
16:35 - 22:55 905,55 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
16:35 - 22:55 294,55 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.KO
(The Coca-Cola Company)
16:35 - 22:55 3 725,15 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.LLY
(Eli Lilly and Company)
16:35 - 22:55 1 353,6 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.MCD
(McDonald's Corporation)
16:35 - 22:55 2 508,25 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.META
(Meta Platforms, Inc.)
16:35 - 22:55 456,95 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.MMM
(3M Company)
2024-05-15 16:35 - 22:55 2 020,15 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.MSFT
(Microsoft Corporation)
16:35 - 22:55 192,7 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.NEM
(Newmont Corporation)
16:35 - 22:55 3 116 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.NFLX
(Netflix, Inc.)
16:35 - 22:55 478,45 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.NKE
(NIKE, Inc.)
16:35 - 22:55 4 232,2 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
16:35 - 22:55 579,4 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.ORCL
(Oracle Corporation)
16:35 - 22:55 861,1 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
16:35 - 22:55 126,85 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PFE
(Pfizer Inc.)
16:35 - 22:55 786,65 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PG
(The Procter & Gamble Company)
16:35 - 22:55 455,65 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PM
(Philip Morris International Inc.)
16:35 - 22:55 543,35 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
16:35 - 22:55 310,2 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
2024-05-16 16:35 - 22:55 435,4 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.SBUX
(Starbucks Corporation)
16:35 - 22:55 749 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.TSLA
(Tesla, Inc.)
16:35 - 22:55 713 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
16:35 - 22:55 1 354,25 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.V
(Visa Inc.)
16:35 - 22:55 200,45 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
16:35 - 22:55 293,6 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.WFC
(Wells Fargo & Company)
2024-05-09 16:35 - 22:55 296 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.WMT
(Walmart Inc.)
16:35 - 22:55 591,9 USD 1 USD 0.01 (1 سنت) 100 سهم 100 -0,04% -0,04% 0.02%، حداقل 2 USD 1 S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.