• کابینۀ شخصی

AUDUSD H1 نزدیکی به مینیموم های سال اخیر "آیا تحرکات تصحیحاتی در راه اند؟"

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ خطوط شخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ AUD/USD، تا سطح مقاومت هدفی 0.7440 نموداری، برخورد نمودیم. اما در پی تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، نرخ گذاری ها تحت فشار ابرهای شاخص ایچیموکو(D1)  سقوط نمودند. در پی نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، افول نرخی این جفت ارزی شتاب شدیدی گرفت.

شکسته شدن اخیر سطح هیجانی 0.7300 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تقویت یابی مابعد فروشندگان دلار استرالیا، همراه گردد. این امر نیز، می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند سال 2001 همراه گردد.

تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H1)، احتمال تست مابعد بازه ی مقاومتی 0.7290–0.7300 را نیز افزایش نموده و تنها در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H1)، به موازات شکست مینیموم موضعی 0.7260، می تواند افت کوتاه مدت 09 آگوست را، ادامه دار نماید. اما به یاد داشته باشید، که این افت نرخی در بطن کانال نزولی وسیع تری ( نمودار (H4) )استقرار داشته.

نفوذ خطوط شاخص 4 ساعته ی stochastic به محدود ه ی اشباع خرید، به گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار سطح هیجانی 0.7300 انجامید. خروج خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، تا مقاومت خط SMA-5 (H4)، همراه گردد. در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر مربوطه به محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکست سطح مقاومت 0.7300 نموداری را نیز، افزایش خواهد یافت. چنین افزایشی می تواند با تست استقامتی مابعد سطح 0.7320 و حتی بازه ی نرخی 0.7330–0.7350 نیز، همراه گردد. این محدوده با بازه ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو (H4) نیز، هم سطح می باشد.

بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی یاد شده می تواند با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها همراه گردد. در صورت تقویت یابی فروشندگان و شکست سطح 0.7260 می توان با ادامه یابی گرایش افولی میان مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطوح پشتیبانی تاریخی 0.7220، 0.7200 و حتی 0.7160 نیز، برخورد نمود. به موازات بازه ی نرخی یاد شده، با عبور خط  پشتیبانی ترند افزایشی سال 2001 نیز، رو به رو می باشیم.

گرایش نزولی در نمودار 24 ساعته بهتر معلوم است. ترند نزولی سال 2018 تحت فشار ابر های شاخص ایچیموکو و خط EMA-200 (D1)، ادامه میابد. در این بین، شکست اخیر پشتیبانی هیجانی 0.7300، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال ادامه یابی افول نرخی این جفت ارزی، تا سطح 0.7200 و حتی 0.7160 را، در آینده ای بلند مدت، افزایش نموده است.

گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار بازه ی نرخی 0.7260–0.7240 در آینده، نرخ نزولی گرایش های کلی این جفت ارزی را، تقویت خواهد نمود. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با شکل گیری تصحیحاتی افزایشی نرخ گذاری ها در چشم اندازی میان مدت، همراه گردد. چنین افتی می تواند با شکست مقاومت 0.7300 نموداری همراه گردد. این افزایش نیز، می تواند تا سطوح 0.7400–0.7500 نموداری، ادامه یابد.

شکست مقاومت 0.7500 نموداری، تنها در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع خرید، امکان پذیر جلو خواهد نمود. این سطح تحت فشار خط EMA-200 (D1) استقرار داشته و کمی بالا تر از این خط با عبور پرتوی تصحیحاتی 61.8 فن فیبوناچی نیز، برخورد خواهیم نمود. این خط با خط ترند گرایش نزولی 2018 نیز هم سطح بوده و چندی پیش، از ادامه یابی تحکیمات نرخی این جفت ارزی نیز، جلوگیری نموده.

به همین دلیل، همراه با شکست سطح 0.7300 و افزایش مابعد نرخ گذاری ها به بازه ی مقاومت 0.7400-0.7500، می توان با انعکاس یابی نرخ گذاری ها از سطح 0.7600 مواجه شد. این انعکاس نزوی می نواند با ادامه یابی گرایش های فلت، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 0.7500–0.7300 همراه گردد. در این بین همراه با گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت بازه ی 0.7300–0.7240، می توان با تکرار یابی مابعد مینیموم های تاریخی 0.7220، 0.7200 و حتی 0.7160 نیز، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7290، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7260، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7400
 • 3 مقاومت:  0.7370
 • 2 مقاومت:  0.7300
 • 1 مقاومت:  0.7290
 •  نرخ کنون: 0.7271
 • 1 پشتیبانی: 0.7260
 • 2 پشتیبانی: 0.7240
 • 3 پشتیبانی: 0.7200
 • 4 پشتیبانی: 0.7160

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.