• کابینۀ شخصی

AUDUSD H4 افزایش تصحیحاتی و چهارچوب هایش

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، کاهش یابی سرعت افت نرخی بر فراز کف بازار، با بروز ضربان (تصحیحات) افزایشی میان مدت نرخ گذاری ها، همراه گردید. عامل اصلی شکل گیری چنین امری خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید. دیرتر نیز، در پی ورود خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع خرید، نرخ گذاری ها وارد فاز افزایشی شدند و در پی تست استقامتی خط ترند کاهشی اواخر ژانویه، دوباره سقوط نمودند. چرا که همان گونه که انتظار می رفت، در پی تست استقامتی این خط ترند و سطح مقاومت 0.7300 نموداری، قوه ی خریداران افت نمود و افت نرخ گذاری ها تحت فشار ترند کاهشی AUD، که از اواخر ژانویه تا به کنون ادامه داشته را، شاهد بودیم.

پیش تر با کند شدن دوباره ی گرایش نزولی و بازگشت نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی سطح پشتیبانی 0.7040 نموداری، برخورد نمودیم. پایین تر از این سطح با عبور خط زیرین کانال گرایش کاهشی رو به رو خواهیم شد. بدین سبب نیز، ورود به زود خطوط شاخص 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، با تقویت یابی خریداران و تحکیمات ارزی دلار استرالیا بر فراز خط SMA-5 (H4)، همراه خواهد گردید. چینی امری می تواند با تست استقامتی ماکسیموم موضعی 0.7100 همراه گردد. اما در صورت بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص نوسان گر از محدوده ی %80 اشباع خرید، با احتمال ادامه یابی گرایش افقی 0.7040/0.7000-0.7100، مواجه خواهیم شد.

بدین سبب که بازگشت نرخ گذاری ها از مقاومت ابر های ایچیموکو (H4) و سطح 0.7100 می تواند با تضعیف یابی آتی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی 0.7060 نیز، همراه گردد. و در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic به محدوده ی اشباع فروش، سطح 0.7040 شکسته خواهد شد. همین امر نیز بر احتمال دستیابی مابعد نرخ گذاری ها به مینیموم هیجانی 0.7000 خواهد افزود.

خروج به زود خطوط شاخص نوسانگر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش احتمال انعکاس کوتاه مدت گرایش نزولی را، افزایش می نماید. چنین تحکیمات نرخی بر فراز خط SMA-5 (D1)، افزایش موقت و میان مدت نرخ گذاری ها را، تا مقاومت خط ترند نزولی، امکان پذیر خواهد ساخت. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 0.7100 می توان با افزایش تضمینی گرایش آتی AUD برخورد نمود. این افزایش در پی اصابت با مقاومت خط ترند گرایش نزولی (سطح 0.7200)، اتمام خواهد یافت. چرا که بر فراز این سطح با عبور مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) مواجه می باشیم.

بازگشت نرخ گذاری ها از ماکسیموم های 0.7100 و یا 0.7200، بر احتمال شدت یابی گرایش نزولی اواخر ژانویه خواهد افزود. بدین سبب نیز، گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (D1)، به موازات نوسان سازی خطوط شاخص stochastic (D1) در محدوده ی %50 اشباع بازار، می توانند به عنوان سیگنال اصلی اتمام یابی افزایش تصحیحاتی میان مدت نرخ AUD به حساب آید. علاوه بر این، خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع خرید و یا انعکاس زود هنگام خطوط این شاخص، از سطح %80، بر احتمال بروز چنین سناریویی خواهد افزود.

با این وجود، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1) مبنی بر بروز افزایش های تصحیحاتی به زود نرخ AUD بوده، که در صورت تحکیمات آتی بر فراز سطح 0.7100 می تواند به تست استقامتی مقاومت 0.7200 نیز، بی انجامد. عامل تقویت یابی چنین سناریویی، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از اشباع فروش و ورود مابعدش به محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید. در غیر این صورت می توان با افزایش تصحیحاتی بسیار ضعیفی رو به رو شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7100، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7040، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7200
 • 3 مقاومت:  0.7160
 • 2 مقاومت:  0.7130
 • 1 مقاومت:  0.7100
 •  نرخ کنونی: 0.7070
 • 1 پشتیبانی: 0.7040
 • 2 پشتیبانی: 0.7000
 • 3 پشتیبانی: 0.6950
 • 4 پشتیبانی: 0.6900

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.