• کابینۀ شخصی

نقطه ی عطف بازار ۰۴.۱۲.۲۰۱۷ سقوط USD/CAD

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی