• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، نرخ نوسانات معاملاتی، افزایش چندانی نخواهد یافت.

ساعت۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده گان

 ساعت۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده گان بدون محاسبه ی هزینه ی مصارف خوراکی و منابع انرژی

ساعت۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم خرده فروشی

همرا با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز آمریکا، با عطف توجه اکثریت بازار، به محتوای نشریات آماری مربوط، به تغییرات شاخص بهای مصرف کننده و شاخص حجم خرده فروشی ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. با در نظر گیری احتمالات فعلی متخصصین، در رابطه با کاهش در پیش روی نرخ تورم و عدم رشد آتی شاخص خرده فروشی، تضعیف به زود نرخ دلار ایالات متحده، بسیار مبرم، جلوه می نماید.