• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۰۳، ۰۸،۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- دادهای AIG در رابطه با میزان شاخص کسب وکار در حوزه ی خدمات
ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- شاخص کسب وکار حوزه ی خدمات
ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- شاخص مشتق PMI
در روز پنجشنبه، شاهد نشر داده های مربوط به تغییرات در میزان کسب وکار حوزه ی خدمات ژاپن و استرالیا خواهیم بود. از نظر تجربی، افزایش نرخ رشد شاخص مورد نظر، پشتیبانی مطمئن، به منظور تحکیم نرخی واحدهای ارزی به شمار می آید. در حال حاظر گرایش مثبت شاخص های مربوطه رو به رشد بوده و این امر، مبنی بر رشد آتی واحد های ارزی پیشتر یاد شده می باشد.

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- میزان سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی
همواره خواستار جلب توجه بازرگانان، به داده های پیش رو و مربوط به میزان سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی در این کشور می باشم. افزایش آتی نرخ رشد سود خالص حساب تجاری، توان تحکیم طولانی مدت نرخی واحد ارزی دلار استرالیا را دارا می باشد. همین طور لازم به ذکر است،که در صورت کاهش ناگهان این روند رشدی، با تضعیف نرخی واحد ارزی دلار استرالیا رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص PMI مربوط به حوزه ی خدمات
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار داده های شاخص PMI در رابطه با نرخ کسب و کار در حوزه ی خدمات بریتانیا مواجه خواهیم شد. همچنین یکی از عوامل مهمی که باعث جلب توجه بازرگانان خواهد گشت، نشر دوسیه ی بانک انگلستان با محتویات مربوط به چگونگی سیاست گذاری های مالی این بانک و همچنین نشر نتایج رأی گیری در رابطه با تصمیمات مربوط به میزان نرخ بهره ی بانکی در این کشور خواهد بود.
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- نتایج رأی گیری در رابطه با تصمیمات مربوط به میزان نرخ بهره ی بانکی در انگلستان 
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- حجم برنامه ریزی شده ی بانک انگلستان به منظور خرید دارای
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- رأی گیری میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، در رابطه با میزان نرخ بهره ی بانکی
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- رأی گیری میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان در رابطه با حجم برنامه ریزی شده، به منظور خرید دارای
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- نشر دوسیه ی سیاست های مالی بانک انگلستان
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- گزارش بانک انگلستان در رابطه با نرخ تورم در کشور
ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- سخنرانی فرماندار بانک انگلستان، مارک کارنی
همان طور که احتمال تجدید نرخ بهره توسط سران بانک مرکزی چندان افزون نمی باشد، توجه اکثریت بازار، جلب سخنرانی پیش روی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی، خواهد گردید. خوش بینی های اقتصادی این فرد، تأثیراتی مثبت و بسیار عمیق بر نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ خواهند نمود. هرچند که در صورت شنود طرز گفتاری نامطمئن مارک کارنی در طی جواب گویی به پرسش های مطبوعاتی، واکنش خریداران و فروشندگان عمده ی پوند، سبب کاهش رشد آتی پوند و تضعیف نرخی این واحد ارزی خواهد گردید. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های اولیه، به منظور دریافت حقوق ایام بی کاری
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر گزارش های مربوط به میزان تغییرات در تعداد درخواست نامه های اولیه، به منظور دریافت حقوق ایام بی کاری در ایالات متحده خواهیم بود. از نظر تجربی و با توجه به نظریات متخصصین، احتمال بروز تغییرات در میزان این داده، همواره پایین بوده، ولی در صورت افزایش آتی میزان درخواست نامه های دریافتی، با ابراز فشاری مزمن بر واحد ارزی این کشور رو به رو خواهیم شد.
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص مشتق ISM برای حوزه های غیر تولیداتی
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- میزان تغییرات در حجم سفارش های تولیداتی
ایالات متحده در رابطه با میزان تغییرات سطح شاخص کسب وکار حوزه های غیر تولیداتی اقتصادی کشور نیز گزارشی تهیه خواهد دید. از نظر کلی، شاخص مورد نظر هم اکنون از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردار می باشد و بدین سان، در صورت بروز کاهش های نه چندان بلقوه در سطح این شاخص، با افت نرخ واحد ارزی دلار و یا تضعیف نرخی اش مواجه نخواهیم شد. رشد آتی این شاخص همواره با تحکیم دلار و افزایش آتی نرخ این واحد ارزی، همراه خواهد بود.