• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- داده های ماه جولای NAB در رابطه با میزان شاخص اعتماد به فضای کسب و کار
در طول اجرای معاملات زود هنگام در آسیا، با انتشار داده های مربوط به میزان تغییرات شاخص اعتماد به فضای کسب و کار در استرالیا مواجه خواهیم شد. از نظر کلی، روند این شاخص اخیرا دارای باری مثبت بوده و از این لحاظ، موجب تحکیم آتی نرخ دلار استرالیا خواهد گردید. بدین سبک، رشد آتی نرخ این شاخص، پشتوانه ای مطمئن از واحد ارزی دلار استرالیا خواهد آمد. 

واحد ارزی یوان چین- داده های ماه جولای در رابطه با سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی
همواره خواهشمند توجه بیشتر بازرگانان، به داده های ماه جولای در رابطه با سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی چین می باشم. رشد نرخ شاخص مربوطه، سبب تحکیم نرخی واحد ارزی یوان چین گشته و همچنین به عنوان پشتوانه ی معتبری از افزایش نرخ دلار استرالیا و یورو اتحادیه اروپا نیز به حساب می آید. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های آژانس آماری کار در رابطه با نرخ تعویض کارمندان و موقعیت های شغلی تازه 
همان طور که در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا با نشر داده های چندان مهمی مواجه نخواهیم شد، به برسی داده های آژانس آماری کار در ایالات متحده در رابطه با نرخ تعویض کارمندان و موقعیت های شغلی تازه، خواهیم پرداخت. به طور کلی، منظور بر، تنها ارزیابی داده های این آژانس در رابطه با نرخ تعویض کارمندان و موقعیت های تازه ی شغلی می باشد. لازم به ذکر است که داده های آژانس مربوطه بیشتر، حالت آزمایشی داشته و امکان نفی این آمار از طرف اعضای بازار، امری منطقی جلوه خواهد داد.
به هر حال طبق ارزیابی و با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری فعلی، امکان افزایش میزان فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی در آینده ای نزدیک، بسیار ناچیز خواهد بود.