• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه جولای، در رابطه با شاخص بهای مصرف کننده
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه جولای، در رابطه با شاخص پایه ای بهای مصرف کننده
با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری آخرین روز هفته، از بررسی جلسات معاملاتی آمریکا شروع می کنیم. در حین گذر جلسات معاملاتی مربوطه، با انتشار داده های مربوط به چگونگی تغییرات اخیر نرخ تورم در کانادا، رو به رو خواهیم شد. همواره یادآورم، که اخیرا شاهد کاهش سطح تورم بوده ایم و با توجه به کاهش نسبی ماه به ماه داده های مربوط به این شاخص، احتمال کسر تمایلات بازرگانان، به منظور خرید این دارایی مبرم خواهد گشت. چنین امری، حتی با وجود افزایش ملایم نرخ نفت خام، به وقوع خواهد پیوست. هرچند که نظریات متخصصین شامل محتویات خوش بینانه ای در رابطه با چگونگی تحرکات آتی این واحد ارزی می باشد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص ماه آگوست تمایلات مصرف کنندگان از دانشگاه میشیگان
در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های ماه آگوست دانشگاه میشیگان در رابطه با چگونگی تغییرات تمایلات مصرف کنندگان در کانادا، رو به رو خواهیم شد. کاهش آتی نرخ داده ی مورد نظر، با افت دلار کانادا همراه بوده و یادآورم، که شاخص مربوطه، از ماه می تا به کنون در حال کاهش می باشد. به همین دلیل نیز، در صورت افزایش میزان داده ی مورد نظر، حتی کمی بیشتر از سطح داده های ماقبل، با بروز تحرکات تحکیماتی نرخ دلار کانادا، مواجه خواهیم شد.