• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۸.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- تغییرات شاخص نقدینگی М3 (جولای)
در روز دوشنبه و به تاریخ ۲۸ آگوست،پیش زمینه ی خبری بسیار کم رنگ بوده و با توجه به اینکه، هم اکنون در آستانه ی آغاز هفته قرار داریم، چنین واقعه ای چندان شگفت انگیز به شمار نمی آید. با این وجود، می بایست توجه کافی به چگونگی داده های در پیش روی شاخص نقدینگی М3، نمود. افزایش آتی سرعت رشد سطح شاخص مورد نظر، می تواند با پشتیبانی کوتاه مدتی از واحد ارزی یورو، همراه گردد. با این حال، انتظارات در پیش روی متخصصین، مبنی بر کاهش سرعت رشد شاخص مربوطه تا سطح ٪۴.۵ و کمتر، موجب تضعیف و ابراز فشار نرخی شایان توجهی، بر این واحد ارزی خواهد گردید. 
از نظر کلی، شاخص مورد نظر از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار بوده و در اکثر اوغات، با نفی اعضای بازار مواجه می گردد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای در رابطه با تراز حساب بازرگانی فرامرزی
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر داده هایی با اهمیت متوسط و مربوط به تراز حساب بازرگانی فرامرزی ایالات متحده، خواهیم گشت. همواره یادآورم، که نتایج آماری ارزیابی مربوطه، مقدماتی بوده و در صورت کاهش میزان کسری داده های این ارزیابی از داده های پیشین، با تحکیمات نرخی کم و بیش دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم گشت. همچنین در صورتی، که داده های در پیش رو، دارای باری خنثی باشند، آخرین نشریات این ارزیابی مقدماتی نیز، از سوی بازار نفی خواهند شد.