• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۸:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص کسب وکار حوزه ی ساخت و ساز (آگوست)
ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای  تولید کنندگان سالانه (جولای)
ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای  تولید کنندگان ماهانه (جولای)

ساعت ۰۸:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص کسب وکار حوزه ی ساخت و ساز (آگوست)
 شاخص کسب وکار حوزه ی ساخت و ساز، دریافت شده از دانشکده ی سلطنتی بازرگانی (CIPS).
ارزیابی این دانشکده؛ در رابطه با چگونگی تغییرات میزان شاخص کسب وکار حوزه ی ساخت و ساز بوده و در صورت بیشتربودن سطح این شاخص از ۵۰، با افزون گردیدن میزان فعالیت های تولیداتی در حوزه ی ساخت و ساز مواجه خواهیم شد. اما در صورتی که سطح شاخص مربوطه، پایین تر از ۵۰ گردد، با کاهش سطح فعالیت های تولیداتی در حوزه ی مربوطه، رو به رو هستیم.

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای  تولید کنندگان سالانه (جولای)
شاخص بهای تولید کنندگان (PPI)، به عنوان یکی از شاخص های تورم سنج به حساب می آید، که میانگین سطح تغییرات نرخ فروش کالا و خدمات داخلی را، ارزیابی می نماید. در واقع شاخص مربوطه، به ارزیابی چگونگی تغیرات بهای خدمات و کالا از نظر فروشندگان، می پردازد. شاخص (PPI)، همواره به سنجش چگونگی تغییرات در سه حوزه ی جدای تولیداتی پرداخته، که شامل صنایع، بازیافت کالا و مواد اولیه می باشد. با توجه به این که (PPI)، به عنوان شاخص نهایی تورم بهای مصرف کننده شمرده می شود، افزایش سطح درآمد فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات، می بایست هم سطح با کیفیت خدمات و عرضه ی کالا، افزایش یافته و حجم هزینه های کاسبان را نیز، افزایش دهد.
یادآورم که دریافت داده هایی با سطح افزون تر از سطح داده های پیش بینی شده، همواره مثبت و همچون سیگنالی مبنی بر گرایش افزایشی آتی یورو، به حساب می آیند. هرچند که در صورت دریافت داده های کاهشی، با تأثیری منفی و فروش آتی واحد ارزی یاد شده، مواجه خواهیم شد.