• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص نرخ مسکن از HBOS (آگوست)
انتشارات آماری امروز بریتانیا، از قبیل داده های مربوط به تغییرات شاخص نرخ مسکن در این کشور خواهند بود. رشد داده های در پیش رو، سبب بروز تأثیرات مثبتی بر چگونگی گرایش های آتی واحد ارزی پوند، خواهد گردید و هم چون سیگنالی مطمئن، به منظور خرید این دارایی به شمار خواهد آمد. با این حال، می بایست به یاد داشت، که گرایش کلی دارایی مربوطه همواره نزولی بوده و به همین دلیل نیز، در صورت ادامه یابی چنین روندی، شاهد بروز فشار نرخی بلقوه ای، بر این واحد ارزی خواهیم گردید.

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- نشر گزارش مربوط به چگونگی تصمیمات بانک مرکزی اروپا، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره (سپتامبر)
ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- تنظیمات نرخ سود سپرده ی بانکی از بانک مرکزی اروپا
ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- تنظیمات نرخ درصدی وام بانکی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- مصاحبه ی مطبوعاتی با سران بانک مرکزی اروپا (سپتامبر)
یکی از اخبار مهم امروز، شامل نتایج تصمیمات بانک مرکزی اروپا، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ پایه ای بهره، سود سپرده ی بانکی و درصد وام در این منطقه، خواهد بود. با توجه به نظریات اکثریت متخصصین Bloomberg، احتمال بروز تغییر در میزان نرخ بهره ی پایه ای بانکی و حجم ثابت خریداری دارایی ها، بسیار اندک می باشد. بدین سبب نیز، تمرکز اکثریت بازار، معطوف به چگونگی محتویات گزارش مطبوعاتی با سران بانک مرکزی اروپا، خواهد بود. چرا که اعضای بازار همواره در انتظار دریافت حداقل اشاره ها، از سران بانک مرکزی، مبنی بر آمادگی این بانک به منظور افزایش نرخ بهره در طول سال جاری، می باشند.
افزایش امکان پذیر نرخ بهره ی بانکی اتحادیه ی اروپا، سبب تحکیمات نرخی بلقوه ی واحد ارزی یگانه ی اروپایی، خواهند گردید.

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست های اولیه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست های تکراری، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
یاد آورم، که تغییرات ناچیز سطح این دو شاخص در طی انتشارات آماری در پیش رو، سبب بروز تغییرات چشمگیری بر روند گرایشی تحرکات نرخی این واحد ارزی در بازار، نخواهد گردید. با این وجود، بروز تجدیدات سطح این دو شاخص، بیشتر از ۱۵-۱۰ هزار عدد، می تواند با افزایش سطح نوسان های نرخی دلار ایالات متحده در سطح بازار، همراه شود. همچنین با توجه به هم زمان بودن نشر داده های مربوطه، با گزارش مصاحبه ی مطبوعاتی سران بانک مرکزی، احتمال افزایش نرخ نوسان های ارزی EUR/USD، موجود می باشد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص PMI از Ivey (آگوست)
نشریات آماری کانادا، مربوط به چگونگی نرخ تغییرات، در میزان شاخص کسب و کار در این کشور، خواهد بود. گزارش مورد نظر بر اساس نتایج پرسش های آماری از مدیران خرید و تجهیز این کشور، به عمل آمده است. افزون تر بودن داده های در پیش رو از داده های ماقبل، تأثیر مثبت مسلمی بر گرایش های آتی نرخ واحد ارزی این کشور را، دارا می باشد. با توجه به تحکیمات نرخی و افزون دلار کانادا در پی نشریات آماری پیشین، افزایش امکان پذیر در پیش روی شاخص مربوطه، بیشتر به منظور جلوگیری از افت آتی گرایش های این واحد ارزی، خواهد بود. 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های مربوط به تغییرات حجم ذخایر نفت خام، از وزارت انرژی (سپتامبر)
ادامه یافتن کاهش حجم ذخایر نفت خام ایالات متحده، سبب رشد نرخ طلای سیاه، خواهد گردید.