• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- سخن رانی فیلیپ لاو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (سپتامبر)
درجه ی اهمیت این گزارش چندان افزون نبوده، چرا که سخن رانی مربوطه، شامل اظهارات وی، به افتخار برگزاری مراسم شام ۷۵ سالگی شعبه ی بانکی چین در سیدنی خواهد بود. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم تولیدات صنعتی (جولای) 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم تولیدات صنایع کارخانه ای (جولای)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، توجه اکثریت بازار، به انتشار داده های ماه جولای در رابطه با چگونگی بروز آخرین تغییرات، در سطح تولیدات صنعتی و تولیدات صنایع کارخانه ای بریتانیا معطوف خواهد گردید. رشد سطح داده های آماری یاد شده، بروز تأثیرات مثبتی را بر گرایش های نرخی در پیش روی پوند استرلینگ، به همراه خواهند داشت. اما در صورت افت ناگهان سطح داده های مورد نظر پایین تر از میزان صفر درصد، با ابراز فشار نرخی مزمنی بر این واحد ارزی و در پی نشر آمار مربوطه، رو به رو خواهیم شد.
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- سود خالص حساب تجارتی قابل رویت (جولای) 
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه آگوست در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR
یکی از دیگر گزارش های آماری جلسات معاملاتی اروپا در طول امروز، شامل تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی و سود خالص حساب تجارتی قابل رویت بریتانیا خواهد بود. همچنین با توجه به ماهانه بودن انتشارات مورد نظر، یاد آورم که داده های مربوطه از درجه ی اهمیت پایین تری نیز، برخوردار هستند. و بروز هر نوعی از اختلافات شدید سطحی داده های در پیش رو نسبت به سطح پیش بینی شده ی داده های مورد نظر، باعث افزایش نرخ نوسان های معاملاتی پوند استرلینگ خواهد گشت. همچنین، در صورت بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا، تحکیمات ارزی به زود پوند نیز مبرم خواهند بود. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تغییرات سطح بی کاری (آگوست) 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تغییرات جمعیت شاغل (آگوست)
در طی انجام جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های ماه آگوست کانادا، در رابطه با تغییر شرایط بازار کار در این کشور مواجه خواهیم شد. بهبود یابی آتی شرایط کار در این کشور، سبب تحکیمات نرخی دلار کانادا خواهند گردید. با این حال، در صورت رشد ناگهان سطح بی کاری، در موازای کاهش جمعیت بی کار، با تحمیل فشاری مبرمی بر واحد ارزی این کشور مواجه خواهیم گشت. یاد آورم که بانک کانادا برای دومین بار متوالی، میزان نرخ بهره را افزایش داده و بدین سبب نیز باعث تحکیم واحد ارزی این کشور گردیده است. اما در صورت دریافت داده های تضعیف کننده ی مربوط به شاخص های اشتغالی، تحت فشار قرار گرفتن واحد ارزی دلار این کشور مبرم خواهد بود. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده-  سخن رانی عضو گروه FOMC؛‌ آقای پاتریک تیموتی هارکر (سپتامبر)
گزارش مربوط به این واقعه بسیار مهم بوده، چرا که هر گونه اشاره ی این فرد به لزوم ایجاد تغییرات در متن سیاست های مالی و وامی سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، سبب افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی دلار این کشور در سطح بازار خواهد گردید.