• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

امروز به عنوان یکی از روزهای مهم برای بازار به حساب می آید. چرا که گرایش های میان مدت (۲-۳ هفتگی) واحد ارزی دلار ایالات متحده ربط مستقیمی به چگونگی تصمیمات نشست سران گروه FOMC، خواهد داشت. با بررسی گزارش های آماری بریتانیا، شروع می نماییم.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم خرده فروشی با محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم خرده فروشی بدون محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل (آگوست)
رشد داده های مورد نظر، همراه با بروز تاثیراتی مثبت بر نرخ واحد ارزی پوند، خواهند بود. با این حال در صورت افت ناگهان سطح داده های مربوطه (همانند نشریات ماه می این داده ها)، احتمال همه گیره شدن فروش واحد ارزی پوند استرلینگ، افزون خواهد گشت. با توجه به تحکیم یابی اخیر نرخی پوند استرلینگ، در صورت بروز نشریات تضعیف کننده ی مربوط به داده های آماری مورد نظر، با تحت فشار قرار گرفتن چشم گیر این واحد ارزی، رو به رو خواهیم شد. اما با توجه به مهم تر بودن گزارش مربوط به چگونگی تنظیمات نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال و مصاحبه ی دیرتر مطبوعاتی این نشست با خانم یلن جانت، احتمال کمرنگ جلوه نمودن واکنش اعضای بازار به داده های آماری دیرتر یاد شده را، افزون تر خواهد نمود. 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- نشر داده های ماه سپتامبر، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفت خام از وزارت انرژی
احتمال متخصصین، بر کاهش نرخ رشد حجم ذخایر نفت خام، در طی نشر داده های در پیش رو بوده و همان طور که چنین تحرکاتی، هم جهت با نظریه ی افزایش حجم ذخایر نفتی به دلیل کاهش فعالیت های پالایشگاه های ایالات متحده در طی سوانح به بار آمده به دست گردباد های اخیر در این کشور به حساب می آید، امکان افزایش سطح مثبت نگری اعضای بازار و دریافت سیگنالی، به معنای خرید این واحد ارزی در سطح بازار، افزون تر خواهد گشت.

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- پیش بینی های اقتصادی FOMC (سپتامبر)
ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تصمیمات سران گروه FOMC در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره (سپتامبر)
ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- بیانیه ی الحاقی FOMC (سپتامبر)
ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- مصاحبه ی مطبوعاتی FOMC (سپتامبر)
و اما یکی از مهم ترین عناوین آماری، شامل نتایج چگونگی تنظیمات نرخ بهره به دست سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده FRS USA، خواهد بود. با توجه به احتمال ناچیز افزایش نرخ بهره ی بانکی، در طی این جلسات، تمرکز اکثریت بازار، معطوف به چگونگی محتویات مصاحبه ی دیرتر مطبوعاتی این نشست، به منظور بررسی نتایج به دست آمده در طول نشست ماقبل، خواهد بود. در صورت بروز غیر قابل وقوع بیانیه هایی، همچون نیاز و آمادگی FRS USA، به منظور افزایش بیشتر درصد نرخ بهره بانکی در این کشور، امکان افزایش پشتوانه ی تحکیماتی نرخ واحد ارزی دلار ایلات متحده نیز، مبرم جلوه خواهد نمود. و در صورت بروز بیانیه های نه چندان مثبت، امکان تضعیف میان مدت نرخ این واحد ارزی، افزایش خواهد یافت. همچنین یاد آورم، که فعالیت های چشم گیر هیأت FRS USA، به منظور کاهش حجم بودجه ی مالی (که همواره تا سطح ۴.۲ تریلیون دلار کاهش یافته است) نیز، یکی از عوامل مهم نوسان های آتی این واحد ارزی د سطح بازار، به حساب می آید. با این حال و با توجه به آمادگی کافی اعضای بازار به منظور رو به رو شدن با چنین تغییراتی، احتمال کم رنگ جلوه نمودن واکنش های آتی بازار به داده های آماری مربوطه، افزون تر خواهد بود. در حالی که، همراه با افزایش غیر قابل منتظره ی درصد نرخ بهره به دست سران سیستم ذخایر فدرال، تحکیمات نرخی بلقوه ی واحد ارزی دلار ایالات متحده نیز، افزایش خواهد یافت.