• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش زمینه ی خبری امروز، چندان غنی نبوده و تقویم اقتصادی این روز معاملاتی، عاری از اخبار آماری مهم و قابل توجه می باشد. با این حال، در طول روزهای آتی، با نشر داده های قابل توجه نیز، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی اوضاع فعلی از IFO (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO (سپتامبر)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، با نشر داده های ماه سپتامبر نرخ تغییرات شرایط حوزه ی کسب و کار و انتظارات اقتصادی آلمان، مواجه خواهیم شد. با توجه به کاهش اندک سطح داده های مورد نظر در طی ماه آگوست، در صورت ادامه یابی این کاهش های نرخی، با تضعیف واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، مواجه خواهیم شد. در حالی که تنها با ایجاد افزایش اندک سطح داده های یاد شده، احتمال تحکیم یابی نرخی واحد ارزی یگانه ی اروپا نیز، مبرم خواهد بود. در طی نشر داده های در پیش رو، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی یورو، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی (سپتامبر)
سخن رانی مربوطه در رابطه با چگونگی رشد نیروی اشتغال و در کالج اجتماعی به انجام خواهد رسید. با توجه به انتظارات بازار، در رابطه با پرسش های احتمالی حضار، می بایست به بررسی گزارش مطبوعاتی در پیش رو پرداخت. در صورت شنود سخنان مثبت گرایانه، در طی این سخن رانی، احتمال تحکیم یابی نرخی واحد ارزی دلار، افزایش خواهد یافت.

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی (سپتامبر)
سخن رانی مربوطه در حضور کمیته ی سیاست گذاری مالی (ECON) پارلمان اروپا، در شهر بروکسل به وقوع خواهد پیوست. همان طور که بیانیه های این سخن رانی، در رابطه با تغییرات جهت سیاست گذاری مالی منطقه می باشد، درجه ی اهمیت این گزارش افزون خواهد بود.

ساعت ۱۹:۴۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی عضو گروه FOMC، چارلز اوانس (سپتامبر)
سخن رانی مربوطه در طی مراسم صبحانه ی کلوپ اقتصادی، در رابطه با چگونگی تغییرات اخیر شرایط اقتصادی و سیاست گذاری های مالی، به انجام خواهد رسید. درجه ی اهمیت این گزارش مطبوعاتی در حد متوسط بوده، با این حال، در صورت بروز هر نوعی از بیانیه های تند، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم ش