• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه و آلمان
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا
 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (سپتامبر)
واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI (سپتامبر)
داده های مربوطه، نهایی می باشند.
نشریات شاخص کسب و کار و شاخص مشتق مهم ترین مناطق اتحادیه ی اروپا، در طول امروز انتشار خواهند یافت. همچنین می بایست به نهایی بودن داده های در پیش رو نیز، توجه نمود. به همین دلیل، تنها در صورت بازنگری آمار مربوطه و افزایش سطح شاخص های مورد نظر، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی یورو و تحکیمات نرخی این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا -  شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا -  شاخص مشتق PMI (سپتامبر)
شاخص های دیر تر یاد شده، از بریتانیا نیز، انتشار خواهند یافت. خاطر نشان هستم، که درجه ی اهمیت این داده، افزون بوده، چرا که آمار مورد نظر، بدون نشر داده های مقدماتی، به عرضه خواهند رسید. افزایش سطح آمار مورد نظر، با تحکیمات ارزی واحد پوند استرلینگ، همراه خواهد بود. هر چند که در صورت ادامه یابی کاهش های فعلی نرخ این دو شاخص، با افت این واحد ارزی، رو به رو خواهیم گردید.

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات جمعیت شاغل از ADP (سپتامبر)
ساعت ۱۷:۰۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی (سپتامبر)
آمار امروزی ایالات متحده، در رابطه با، چگونگی تغییرات اخیر شرایط بازار کار و شاخص کسب و کار حوزه های غیر تولیداتی این کشور، خواهد بود. افزایش سطح آخرین داده ی شاخص تغییرات جمعیت شاغل از ADP، به عنوان پشتوانه ای از تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، محسوب می شود. چرا که آمار مربوطه مقدماتی تر از داده های در پیش روی شاخص اشتغال غیر کشاورزی، در این کشور، می باشند. همچنین در صورت افزایش سطح داده های ISM نیز، با تحکیمات نرخی این واحد ارزی، مواجه خواهم شد. 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های مربوط به تغییرات حجم ذخایر نفت خام، از وزارت انرژی (سپتامبر)
داده های قبلی شاخص نفت خام، نمایان گر کاهش حجم ذخایر این دارایی، پس از رشد ۳ هفته ای اش، بوده اند. بدین سان، همراه با ادامه یافتن نرخ این کاهش ها، با افزایش نرخ طلای سیاه و واحد های ارزی مرتبط با این دارایی نیز، مواجه خواهیم شد. 

۱۹:۱۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی (اکتبر)
همان طور، که سخنرانی مربوطه، ربطی با سیاست گذاری های مالی این منطقه نداشته، گزارش مورد نظر، از درجه ی اهمیت پایینی، برخوردار می باشد.

ساعت ۲۲:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخن رانی نماینده ی شورای سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن (سپتامبر)
همان طور، که سخنرانی مربوطه، ربطی با سیاست گذاری های مالی این منطقه نداشته، گزارش مورد نظر، از درجه ی اهمیت پایینی، برخوردار می باشد.