• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی بدون حساب هزینه ی حمل و نقل
داده های امروز بریتانیا، شامل اخبار مربوط به چگونگی تغییر حجم خرده فروشی با و بدون حساب هزینه ی حمل و نقل، می باشد. احتمال اقتصاد دانان، مبنی بر کاهش در پیش روی سطح این داده های، در طی انتشارات امروز بوده، که در صورت تثبیت، سبب تضعیف نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ خواهد گردید. طبق نظریه های قید شده ی متخصصین بلومبرگ، احتمال بروز کاهش های آتی سطح شاخص های یاد شده، هم نسبت به داده های ماهانه و هم سالانه، به وقوع خواهد پیوست. همراه با تثبیت این کاهش های کمی، در طی انتشارات امروز، تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند استرلینگ، امری مبرم جلوه خواهد نمود.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری 
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های تکراری دریافت بیمه ی بی کاری 
در صورت بهبود یابی بیشتر شرایط بازار کار، در ایالات متحده، تحکیمات نرخی واحد ارزی این کشور نیز، امکان پذیر تر جلوه خواهند نمود. همچنین خاطر نشانم، که سطح بی کاری در این کشور، در حال حاظر چندان افزون نبوده و به همین دلیل نیز، همراه با بهبود یابی نرخ شاخص های یاد شده، در طی انتشارات آمار مربوطه در طی جلسات معاملاتی امروز، تحکیم یابی بیشتر واحد ارزی دلار ایالات متحده، امکان پذیر خواهد گردید.
و همراه با رشد غیر منتظره ی سطح داده ها ی مربوطه نیز، با افت نرخی دلار ایالات متحده و کاهش سطح تمایلات بازار به منظور خرید و سرمایه گذاری، با استفاده از این واحد ارزی، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا
بهبود یابی گرایش های این شاخص، همراه با کاهش تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری، توان پشتیبانی کافی اما کوتاه مدتی از رشد های آتی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، دارا می باشد. در صورت وخیم تر گردیدن آمار کلی این کشور، در طی انتشارات امروز، تضعیف نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، امری مبرم جلوه خواهد نمود.