• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص مشتق PMI

انتشارات امروز منطقه ی اروپا، مربوط به چگونگی نرخ آخرین تغییرات سطح شاخص های کسب و کار حوزه ی تولیدات و خدمات و همچنین شاخص مشتق PMI فرانسه، آلمان و اتحادیه ی اروپا، خواهند بود. تخمین اقتصاد دانان، مبنی بر عدم بروز افت های آتی سطح این سه شاخص مهم اقتصادی بوده، که همواره در صورت تثبیت، با تحکیمات نرخی یورو اتحادیه ی اروپا، همراه خواهد بود. 
همچنین تخمین اخیر متخصصین، مبنی بر احتمال کاش سطح شاخص کسب و کار آلمان، در طی نشریات در پیش روی آمار مربوطه و تا سطح ۶۰.۱، توان ابراز فشار چشمگیری را، بر رشد آتی نرخ یورو، به همراه نخواهد داشت. با این وجود، در صورت کاهش سطح داده های مربوط به شاخص های کسب و کار منطقه، در طی انتشارات آماری در پیش رو، تضعیف نرخی یورو، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده -  شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات
همراه با افزایش امکان پذیر نرخ رشد سطح این شاخص، در طی نشریات آماری در پیش رو، با تحکیمات نرخی کوتاه مدت دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم گردید. هرچند که، در صورت دریافت داده های کاهشی این شاخص، با تضعیف نرخی دلار ایالات متحده رو به رو خواهیم گردید.