• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش آماری متخصصین اقتصادی
گزارش مربوطه، آماری است سه ماهه، از بانک مرکزی اروپا، در رابطه با چگونگی تغییرات در پیش روی نرخ تورم، حجم تولیدات ناخالص داخلی و همچنین شرایط موجود بازار اشتغال اتحادیه اروپا. از نظر کلی، واکنش بازار، به چگونگی محتویات گزارش مربوطه، کمرنگ بوده، با این وجود و با توجه به کاهش های مداوم و اخیرا شکل گرفته ی یورو اتحادیه ی اروپا، در صورت مثبت بودن بار این داده ها، با تحکیمات نرخی واحد ارزی یگانه ی اروپا، مواجه خواهیم شد.

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی (۳ ماهه)
 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص نرخی تولیدات ناخالص داخلی
تخمین فعلی متخصصین، مبنی بر عدم امکان پذیر بودن افزایش نرخ رشد آمار مربوط به شاخص یاد شده، می باشد. با این حال، طبق نظریات اقتصاد دانان، احتمال افزایش شاخص نرخی تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، بسیار افزون، جلوه می نماید. چنین امری می تواند، بروز کاهش های بیشتر حجم شاخص مربوطه را نیز، موجب گردد. در چنین شرایطی، همراه با تثبیت آمار مثبت در پیش روی این شاخص، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد.

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنند گان از دانشکده ی میشیگان
با توجه به نهایی بودن نشریات آماری مورد نظر، احتمال کمرنگ بودن واکنش بازار به تغییرات سطح داده های در پیش رو نیز، افزون می باشد. همچنین، احتمال بروز کاهش های کما  بیش سطح این شاخص، پس از رشد های اخیرا شکل گرفته و غیر منتظره اش، بسیار افزون می باشد. با این وجود، حتی تثبیت گرایش های افزایشی این شاخص، به میزان ۱۰۰.۸ (نسبت به آمار اخیر - ۱۰۱.۱) نیز، توان ابراز فشار های نرخی، بر نرخ گذاری های واحد ارزی دلار ایالات متحده را، دارا نمی باشد. چرا که نرخ میانگین شاخص دلار USDX، کمتر از سطح ۹۷ نموداری، اسکان یافته است.