• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده
ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده
ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی
با توجه به مقدماتی بودن داده های مورد نظر، در صورت افزایش یابی سطح این آمار، در طی نشریات آتی، با تحکیم یابی کوتاه مدت یورو اتحادیه ی اروپا، مواجه خواهیم شد. این در حالی است، که کاهش یابی نرخ رشد این شاخص، توان تحت فشار قرار نمودن افزایش های نرخی این جفت ارزی را، دارا می باشد. 
در همین حین نیز، با نشر داده های مقدماتی تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این منطقه، مواجه خواهیم شد. همچنین یاد آورم، که داده های سالانه ی این شاخص، طبق نشریات اخیرا انتشار یافته، به میزان ٪۲.۳ (بالا ترین سطح ممکن سال ۲۰۱۱)، تخمین یافته است. احتمال متخصصین مبنی بر ادامه یابی این نرخ رشدی، در طی انتشار ۳ ماه سوم سال آمار در پیش رو بوده، که در صورت تثبیت یابی این داده ها در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیم یابی نرخ گذاری های یورو اتحادیه ی اروپا، همراه خواهد بود. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد خام
داده های امروز کانادا نیز، شامل انتشار آمار مربوط، به تغییرات ماهانه ی حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور بوده، که همراه با ادامه یابی نرخ کاهشی فعلی اش، سبب تضعیف نرخی دلار کانادا خواهد گردید. چرا که، تخمین متخصصین نیز، مبنی بر احتمال افزون ادامه یابی کاهش های فعلی شاخص مربوطه، در طی نشر آمار در پیش رو، می باشد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای اولیه ی نیروی کار
ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص PMI شیکاگو
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کنندگان
آمار امروز ایالات متحده شامل، نشر تعدادی از داده های بسیار مهم بوده، که در صورت مثبت رقم خوردن شان، سبب تحکیم یابی بیشتر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، خواهند گردید. همچنین می بایست، به چگونگی تغییرات شاخص بهای اولیه ی نیروی کار، شاخص PMI شیکاگو و شاخص اطمینان مصرف کنندگان  این منطقه نیز، توجه بیشتری نمود. چرا که، در صورت بهبود یابی این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیم یابی نرخ گذری های واحد ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد.