• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات
داده های امروز بریتانیا، مربوط به چگونگی تغییرات نرخ رشد شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات این کشور بوده، که در صورت تثبیت یابی روند مثبت گرایش های این شاخص، تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، بسیار مبرم، جلوه خواهند نمود. با این حال، در صورت ادامه یابی کاهش های فعلی سطح داده های آماری در پیش رو، احتمال تحت فشار قرار گرفتن افزایش های نرخی این واحد ارزی، در پی انتشار داده های مورد نظر، بسیار افزون، جلوه خواهد نمود. بدین سب نیز، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این جفت ارزی، در پی نشر این آمار، رو به رو خواهیم گردید. 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با ثبات مالی
سخنرانی مربوطه، در رابطه با چگونگی تغییرات، در متن تنظیمات نرخ بهره و ابراز نظارت گری، بر اجرای توافق نامه ی اخیر نشست برکسیت بوده، که از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر تعداد جمعیت شاغل از آژانس آماری ADP 
یکی از داده های بسیار مهم بازار کار، که همواره قبل از انتشار داده های آماری مربوط، به تغییرات کمی موقعیت های شغلی این منطقه، انتشار می یابد، شامل داده های آژانس آماری ADP بوده، که با توجه به مقدماتی بودن این آمار، با افزایش تقریبا افزونش، مواجه می باشیم. نظریه ی متخصصین، مبنی بر احتمال افزون افزایش یابی مداوم و کما بیش سطح این شاخص، در طی انتشارات آتی بوده، که با اثر چندان مفیدی، بر تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، همراه نخواهد بود. با این وجود و با توجه به تمرکز بازار، به گزارش مربوط، به نتایج تصمیمات سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره - احتمال بروز واکنش های کمرنگ اعضای بازار، به چگونگی نرخ تغییرات سطح این شاخص، بسیار افزون جلوه می نماید. 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (همراه با آمار مضاف تغییرات فصلی) از RBC
شاخص مورد نظر، نتیجه ی همه پرسی، از مدیران خرید حوزه های تولیداتی، به حساب می آید. افزایش سطح شاخص مورد نظر، می تواند هم چون پشتیبانی قابل توجه، از تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار کانادا، به حساب آید. همچنین در صورت محاسبه ی تغییرات این شاخص، کمتر از ۵۴.۶ نقطه ی نموداری، سبب تضعیف یابی نرخی واحد ارزی دلار این کشور خواهد گردید. 

ساعت ۱۷:۰۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM
با وجود احتمال ناچیز، ادامه یابی افزایش های آتی سطح این شاخص در طی انتشارات آماری در پیش رو، حتی تثبیت تخمین های اخیر متخصصین، در رابطه با کاهش در پیش روی سطح داده های این آمار، تا سطح ۵۹.۴ نیز، توان تحت فشار قرار نمودن تحرکات نرخی دلار ایالات متحده را، دارا نمی باشد. بدین سبب نیز، خواهشمند م، به چگونگی گزارش در پیش روی تنظیمات نرخ بهره، به دست سران سیستم ذخایر فدرال، توجه بیشتری بنمایید.

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ارائه ی نتایج تصمیمات گروه FOMC، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره ی بانکی
ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی نشست سران گروه FOMC
با توجه به احتمال ناچیز، تجدید و یا افزایش یابی سطح نرخ بهره ی بانکی، در این منطقه، می بایست به چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی مابعد این نشست، توجه بیشتری نمود. چرا که در صورت شنود هر گونه از سخنان، مبنی بر امکان پذیر بودن افزایش نرخ بهره ی بانکی، همراه با آغاز ماه دسامبر، با تحکیم یابی تحرکات افزایشی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۲۳:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پولوز
سخنرانی مربوطه، در حضور کمیته ی ثابت سنای این کشور، در رابطه با امور بانکی و تجاری، به انجام خواهد رسید.