• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

 

با توجه به نهایی بودن انتشارات در پیش رو، حتی در صورت مطلوب رقم خوردن آمار شاخص های یاد شده، در طی نشریات آتی، با تحکیم یابی بلقوه ی واحد ارزی یورو، مواجه نخواهیم شد.

تغییرات سطح آمار مربوط به تغییرات شاخص کسب و کار فرانسه، آلمان و اتحادیه ی اروپا، که در طی ماه های اخیر دریافت شده است، به غیر از آمار ماه اکتبر، نمایانگر افزایش مداوم سطح این شاخص بوده اند و در صورت بروز آمار مثبت داده های ماه اکتبر این شاخص، با تحکیم یابی کما بیش نرخ گذاری های یورو، رو به رو خواهیم شد.

 

 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست اعضای اتحادیه ی اروپا

 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

با توجه  به سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، در طی این نشست مهم، با احتمال افزایش کمابیش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، مواجه خواهیم شد. با این وجود همواره خاطر نشانم، که واکنش های همیشگی اعضای بازار، به سخن رانی های مربوطه، چندان قابل توجه جلوه نمی نمایند.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI Ivey 

رشد سطح این شاخص٬ توان تحکیم بخشی کما بیش، به افزایش های نرخی دلار کانادا را، دارا می باشد. با این حال، همراه با دریافت آمار نامطلوب، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی آتی دلار کانادا نیز، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۲۰:۱۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

با توجه به کم بودن درجه ی اهمیت این سخن رانی، با احتمال افزون کمرنگ جلوه نمودن واکنش های بازار به چگونگی گزارش مربوطه نیز، مواجه می باشیم. همواره یاد آورم، که این سخنرانی، در رابطه با چگونگی برخورد با بحران های اقتصادی، خواهد بود.