• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار، به تاریخ ۰۹.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - آمار اقتصادی کمیسیون اروپا

آمار مورد نظر، شامل داده های مربوط، به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (نرخ تورم) بوده، که سبب افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا نیز، خواهد گردید. همچنین، بالاتر رقم خوردن سطح آمار در پیش رو، از داده های پیشتر تخمین یافته، با تحکیم یابی نرخ گذاری های یورو اتحادیه ی اروپا، همراه خواهد بود. اما در صورت عدم بروز تغییرات قابل توجه، در میزان آتی داده های این شاخص، با احتمال افزون عدم بروز واکنش بازار، به نشریات مربوطه، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - داده های مربوط، به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

با توجه به ۳ ماهه نبودن نشریات آماری مورد نظر، با کاهش درجه ی اهمیت این آمار و همچنین بروز تحکیمات ناچیز نرخ پوند، در صورت مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، مواجه خواهیم شد. همچنین، همراه با کاهش یابی نرخ داده های مورد نظر، پایین تر از سطح ٪۰.۳، افت نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ نیز، مبرم خواهد بود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص نرخ مسکن، در سطح بازار اولیه

با وجود سطح بسیار بالای آمار سالانه ی این شاخص، با افت شدید داده های آماری ماه آگوست این شاخص نیز، برخورد نموده ایم. به همین دلیل نیز، پایین تر رقم خوردن سطح آمار در پیش رو، از داده های ماه آگوست، منجر به تضعیف یابی نرخی دلار کانادا، خواهد گردید. همچنین، در پی انتشار این آمار، با افزایش کما بیش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های تکراری دریافت بیمه ی بی کاری

داده های مورد نظر، همواره و به طور مرسوم، در طی اجرای جلسات معاملاتی روز پنجشنبه، به عرضه می رسند و افزایش بیشتر نرخ این شاخص، سبب تحت فشار قرار گرفتن تحرکات واحد ارزی دلار ایالات متحده، خواهند گردید. با این وجود و با توجه به سطح پایین نرخ بی کاری در سطح این کشور، تثبیت آمار ۳ هزار عددی افزایش های امکان پذیر سطح این شاخص، در طی نشریات در پیش رو، تأثیرات چندانی را، بر گرایش های کلی و مثبت دلار، به همراه نخواهند داشت. این در حالی است، که کاهش یابی سطح این شاخص، توان تحکیم بخشی بیشتر، به افزایش های نرخی دلار ایالات متحده را، دارا می باشد.

 

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جردن

موضوع این سخنرانی، در رابطه با استقلال یابی بانک های مرکزی، پس از بروز بحران اقتصادی چند سال پیش بوده و می بایست با توجه بیشتری، به بررسی چگونگی محتویات این سخنرانی گوش سپرد.