• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت

ادامه یابی افزایش یابی های حجم تولیدات صنعتی بریتانیا، توان تحکیم بخشی موقت، به تحرکات نرخی پوند استرلینگ را، دارا می باشد. با این وجود، در صورت پایین تر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، فعال سازی فروشندگان واحد ارزی پوند، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود. همچنین می بایست به چگونگی محتویات آمار مربوط، به تغییرات نرخ سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت  این کشور نیز، توجه نمود. تخمین متخصصین، مبنی بر احتمال کاهش نرخ این شاخص، تا سطح ۱۲.۹ میلیارد پوند بوده، که همواره توان پشتیبانی از افزایش های نرخی آتی پوند استرلینگ را نیز، دارا می باشد.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - داده های مربوط، به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

با توجه به عدم ۳ ماه بودن نشریات این آمار، با کاهش یابی درجه ی اهمیت این گزارش، برخورد خواهیم نمود. با این وجود، افزایش های امکان پذیر سطح این آمار، در طی انتشارات آتی، با تحکیمات نرخی پوند استرلینگ نیز، همراه خواهند بود. به همین دلیل نیز، در صورت دریافت داده های کم تر از ٪۰.۳، با تضعیف یابی نرخ پوند مواجه خواهیم شد. بروز این قبیل از کاهش ها، مخصوصا در پی انتشار آمار مربوط به تغییر حجم تولیدات صنعتی بریتانیا، توان تحت فشار قرار دادن تحرکات نرخی واحد ارزی این کشور را، دارا می باشد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان

در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار آمار مربوط، به تغییرات شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان، رو به رو خواهیم گردید. همراه با افزایش نرخ این شاخص، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، در پی به عرضه رسیدن داده های مربوطه، برخورد خواهیم نمود. همچنین با وجود ناچیز بودن درجه ی اهمیت آمار یاد شده، می بایست با توجه بیشتری به بررسی نشریات آماری در پیش رو، پرداخت.