• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی با حساب مخارج حمل و نقل

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی بدون حساب مخارج حمل و نقل

طبق نظریه ی متخصصین بلومبرگ، احتمال ادامه یابی افزایش سطح شاخص های یاد شده، در طی انتشارات در پیش رو، چندان افزون نبوده و در صورت تثبیت یابی چنین امری، با تضعیف نرخی پوند، مواجه خواهیم شد. این در حالی است، که همراه با افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار ماقبل این دو شاخص، تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند استرلینگ نیز، مبرم خواهد بود.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص پایه ای بهای مصرف کنندگان

با توجه به نهایی بودن داده های در پیش روی این آمار، همرا با متغییر رقم خوردن نتایج بازنگری این شاخص، افزایش یابی نرخ نوسانات واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود. همچنین، با توجه به منفی بودن آمار ماقبل این شاخص، در صورت تثبیت روند افولی تحرکات در پی انتشارات در پیش رو، با تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های یورو، رو به رو خواهیم شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم عرضه ی سفارش های تولیداتی

در صورت تثبیت ادامه یابی رشد فعلی سطح این دو شاخص، در طی انتشارات در پیش روی آمار مربوطه، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار این کشور، مواجه خواهیم شد. علاوه بر این، می بایست همواره به یاد داشت، که به منظور اجرای معاملات بهینه تر، با استفاده از این واحد ارزی، به چگونگی تغییر قیمت نفت خام نیز، توجه نمایید. چرا که کاهش یابی نرخ نفت، می تواند با افت ارزی دلار کانادا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، بن بروادبنت، در رابطه با سیاست گذاری های مالی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با رفاه مالی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، سر دیوید رامزدن، در رابطه با امور تجاری و بانکی

سخن رانی در پیش روی رئیس بانک انگلستان به همراه معاونان، در طی اجرای همایش Future Forum 2017، به وقوع خواهد پیوست و از درجه ی اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیدات

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات صنعتی

همراه با مثبت رقم خوردن داده های در پیش روی حوزه ی تولیدات صنعتی ایالات متحده، با تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار این کشور، رو به رو خواهیم شد. اما کاهش ناگهان سطح آمار مربوطه، در طی انتشارات آتی، احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی را، افزون تر خواهد نمود. با این حال، حتی افزون تر رقم خوردن نچندان داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی شاخص های مورد نظر، از افت های امکان پذیر نرخ دلار، جلوگیری خواهد نمود.

در حال حاضر، مهمترین عامل تشخیص چگونگی نرخ نوسانات دلار ایالات متحده، شامل تغییرات اخیر شکل گرفته ی اصلات مالیاتی این کشور، محسوب می گردد. چرا که هموار تر سازی شرایط مالیاتی آتی در ایالات متحده، توان پشتیبانی بلقوه ای، از تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار این کشور را، دارا می باشد.

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی با حساب مخارج حمل و نقل

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم خرده فروشی بدون حساب مخارج حمل و نقل

طبق نظریه ی متخصصین بلومبرگ، احتمال ادامه یابی افزایش سطح شاخص های یاد شده، در طی انتشارات در پیش رو، چندان افزون نبوده و در صورت تثبیت یابی چنین امری، با تضعیف نرخی پوند، مواجه خواهیم شد. این در حالی است، که همراه با افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار ماقبل این دو شاخص، تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند استرلینگ نیز، مبرم خواهد بود.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص پایه ای بهای مصرف کنندگان

با توجه به نهایی بودن داده های در پیش روی این آمار، همرا با متغییر رقم خوردن نتایج بازنگری این شاخص، افزایش یابی نرخ نوسانات واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود. همچنین، با توجه به منفی بودن آمار ماقبل این شاخص، در صورت تثبیت روند افولی تحرکات در پی انتشارات در پیش رو، با تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های یورو، رو به رو خواهیم شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم عرضه ی سفارش های تولیداتی

در صورت تثبیت ادامه یابی رشد فعلی سطح این دو شاخص، در طی انتشارات در پیش روی آمار مربوطه، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار این کشور، مواجه خواهیم شد. علاوه بر این، می بایست همواره به یاد داشت، که به منظور اجرای معاملات بهینه تر، با استفاده از این واحد ارزی، به چگونگی تغییر قیمت نفت خام نیز، توجه نمایید. چرا که کاهش یابی نرخ نفت، می تواند با افت ارزی دلار کانادا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، بن بروادبنت، در رابطه با سیاست گذاری های مالی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با رفاه مالی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ‌ - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، سر دیوید رامزدن، در رابطه با امور تجاری و بانکی

سخن رانی در پیش روی رئیس بانک انگلستان به همراه معاونان، در طی اجرای همایش Future Forum 2017، به وقوع خواهد پیوست و از درجه ی اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیدات

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات صنعتی

همراه با مثبت رقم خوردن داده های در پیش روی حوزه ی تولیدات صنعتی ایالات متحده، با تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار این کشور، رو به رو خواهیم شد. اما کاهش ناگهان سطح آمار مربوطه، در طی انتشارات آتی، احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی را، افزون تر خواهد نمود. با این حال، حتی افزون تر رقم خوردن نچندان داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی شاخص های مورد نظر، از افت های امکان پذیر نرخ دلار، جلوگیری خواهد نمود.

در حال حاضر، مهمترین عامل تشخیص چگونگی نرخ نوسانات دلار ایالات متحده، شامل تغییرات اخیر شکل گرفته ی اصلات مالیاتی این کشور، محسوب می گردد. چرا که هموار تر سازی شرایط مالیاتی آتی در ایالات متحده، توان پشتیبانی بلقوه ای، از تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار این کشور را، دارا می باشد.