• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در طی کنگره ی بانکی (اروپا در عصری جدید - چگونه موقعیت ها را از دست ندهیم)، به وقوع خواهد پیوست. با توجه به امکان تحت بررسی قرار گرفتن چشم اندازهای کوتاه مدت رشد اقتصادی این منطقه، در طی جلسه ی مربوطه، می بایست به محتویات سخنان این فرد، توجه بسزایی نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده گان

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده گان

داده های امروز کانادا، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم، در این کشور بوده، که در صورت مثبت رقم خوردن داده های سالانه این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار کانادا، امری مبرم به شمار خواهد آمد. در حالی، که همراه با منفی رقم خوردن این آمار، احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی نیز، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های تازه ی ساختمانی

در صورت افزایش یابی نرخ این دو شاخص، در طی نشریات در پیش رو، با تحکیم یابی نرخ دلار، برخورد خواهیم نمود. با توجه به مثبت بودن تخمین متخصصین، احتمال تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی دلار ایالات متحده، در پی به عرضه رسیدن آمار مربوطه، بسیار افزون جلوه می نماید.