• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۸.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نتایج استرس تست ها

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش بانک انگلستان، در رابطه با رفاه اقتصادی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

همواره لازم به یاد آوریست، که انتشارات یاد شده، از درجه ی اهمیت بسیار افزونی برخوردار می باشند. در صورت مثبت رقم خوردن نتایج استرس تست ها، مبنی بر استقامت بخش بانکی این کشور، به موازای شرایط پایدار بانکی انگلستان، احتمال فعال سازی خریدارن این واحد ارزی، افزایش می یابد.

 در طی انتشار آمار مربوطه و همچنین سخنرانی مارک کارنی، با افزایش یابی سطح نوسانات نرخی پوند استرلینگ، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد خام

رشد نرخ داده های این شاخص، توان پشتیبانی از تحرکات افزایشی پوند استرلینگ را، دارا می باشند. در همین بین نیز، در صورت منفی رقم خوردن این آمار در طی انتشار آمار مورد نظر، به موازای کاهش قیمت نفت خام، با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار کانادا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز تجاری فرامرزی

با وجود واکنش سرد بازار، به این داده، در صورت کاهش نرخ کسری این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.

 

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

با توجه به درجه ی اهمیت افزون این آمار، همراه با رشد سطح این شاخص، با تحکیمات واحد ارزی دلار نیز، مواجه خواهیم شد. با توجه به افزایش های اخیر نرخ این شاخص، نظریه ی اقتصاد دانان، مبنی منفی بودن داده های در پیش رو می باشد. به همین دلیل نیز، تثبیت این آمار و یا افزون تر رقم خورد داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، سبب تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار ایالات متحده خواهد گردید.

 

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخن رانی رئیس بانک کانادا، ستیون پلوز

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی نایب رئیس بانک کانادا، کارولین اولکینس

با توجه به، به انجام رسیدن این سخنرانی، در طی کنفرانس چشم انداز سیستم مالی، می بایست به بیانیه های این شخص، توجه بسزایی نمود.

 

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند - گزارش مربوط به پایداری اقتصادی از بانک ذخایر نیوزلند

در طی این گزارش، به بررسی ضریب بهره وری و استقامت سیستم مالی کشور می پردازند و این آمار سالی دو بار، به عرضه می رسد. در صورت تغییر سطح داده های در پیش رو، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزلند، برخورد خواهیم نمود. به موازای بهبود یابی کلی شرایط اقتصادی، با تحکیم یابی این واحد ارزی رو به رو خواهیم شد.

 

ساعت ۲۳:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی وزیر مالی ستیون منوچین

سخنرانی مربوطه، در طی کنفرانس توسعه یابی ساختار خزانه داری بازار ایالات متحده، به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، نیل کاشکاری

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، جروم پاول

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، پاتریک هارکر

ساعت ۲۳:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی وزیر مالی، ستیون منوچین