• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI بخش ساخت و ساز

در پی افت های ماه سپتامبر نرخ این شاخص، پایین تر از ۵۰ نقطه ی نموداری، داده های ماه اکتبر شاخص مربوطه، به میزان ۵۰.۸ نقطه ی نموداری تخمین گردیده است. به همین دلیل نیز، در صورت ادامه یابی رشد های فعلی این آمار در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیم یابی کوتاه مدت واحد ارزی پوند استرلینگ مواجه خواهیم شد.

 

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست گروه یورو

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

با توجه به امکان بروز بحث های مربوط به برکسیت، در طی این نشست، به موازای در نظر گیری تغییرات نرخ تورم در اروپا، می بایست با توجه بیشتری به بررسی گزارش های مربوطه پرداخت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش های تولیداتی

بدون در نظر گیری تغییرات نرخ سفارش های صنعتی، با رشد اخیر آمار مربوط به شاخص یاد شده، مواجه می باشیم. با این وجود و با در نظر گیری نگرش منفی متخصصین، در رابطه با داده های در پیش رو، در صورت کاهش نرخ شاخص مربوطه، پایین تر از سطح صفر درصد، با تضعیف یابی کوتاه مدت واحد ارزی دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.