• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۱۵ واحد ارزی دلار نیوزلند - سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزلند، گرانت سپنسر

با توجه به مربوط بودن این سخنرانی، به خطرات کاهش نرخ تورم، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی داده های مربوطه پرداخت.

 

ساعت ۰۶:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک رزرو استرالیا

ساعت ۰۶:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - بیانیه ی الحاقی رئیس بانک رزرو استرالیا

با در نظر گیری احتمالات متخصصین بلومبرگ، در رابطه با عدم بروز تغییرات در نرخ بهره ی بانکی استرالیآ، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی رئیس بانک رزرو این کشور، پرداخت. چرا که در پی انتشار این گزارش، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

همراه با ادامه یابی رشد فعلی سطح این شاخص، در طی انتشارات آتی، با تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند برخورد خواهیم نمود. همچنین منفی رقم خوردن آمار این شاخص، منجر به تضعیف یابی پوند استرلینگ، خواهند گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

انتشارات امروز ایالات متحده و کانادا، در رابطه با، چگونگی نرخ تغییرات سود مازاد تراز تجاری برون مرزی بوده، که همراه با به عرضه رسیدن، سبب افزایش نرخ نوسانات واحد های ارزی دلار این دو کشور نیز، خواهد گردید. در صورت هم سطح و یا کم تر بودن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته و یا ماقبل شاخص های مربوطه، احتمال عدم واکنش بازار به این آمار، بسیار افزون، جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با عدم ادامه یابی افزایش های فعلی این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، پس از ۲ سال افزایش متوالی، حتی تثبیت یابی افت آتی سطح این شاخص، توان تضعیف نمودن نرخ دلار ایالات متحده را، دارا نمی باشد. در صورت افزایش این شاخص، در طی انتشارات آماری آتی، با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، برخورد خواهیم نمود. با این وجود، افت غیر منتظره و عمیق داده های در پیش رو، با کاهش سطح تمایلات بازرگانان، به منظور خرید این واحد ارزی، خواهد گردید.