• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۱۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

سخنرانی مربوطه، در طی انجام اجلاس مربوط به امور پرداختی، به انجام خواهد رسید. به همین دلیل نیز، به منظور معامله با استفاده از واحد ارزی دلار استرالیا، می بایست به گزارش مربوطه، توجه به سزایی نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کمی تعداد درخواست نامه های دریافتی، از مدعیان بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات نرخ متوسط دستمزد کارمندی

به موازای بهبود یابی بیشتر شرایط موجود، در بازار کار بریتانیا، با تحکیم یابی نرخ گذاری های پوند استرلینگ نیز مواجه خواهیم شد. هرچند، که تا قبل از به عرضه رسیدن گزارش مربوط، به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی انگلستان، افزایش های نرخی پوند نیز، چندان چشم گیر نخواهند بود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان، بدون محاسبه قیمت مواد خوراکی و منابع انرژی

آمار امروز ایالات متحده، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم این کشور بوده، که همراه با رشد آتی، توان پشتیبانی از افزایش های نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده را نیز، دارا خواهند بود. با این وجود و تا قبل از انتشار نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال، به منظور تنظیم نرخ بهره ی بانکی، با افزایش چشمگیر نرخ نوسانات جفت های ارزی دلار، برخورد نخواهیم نمود.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پیش بینی های اقتصادی از FOMC

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره به دست FOMC

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی نشست FOMC

ساعت ۲۲:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش مطبوعاتی از نشست FOMC

یکی از ابزار های سنجش نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال - ارزیابی بهای جاری قرارداد های آتی نرخ بهره ی ۳۰ روزه ی صندوق فدرال بوده، که به عنوان عامل سنجش چگونگی انتظارات بازار، در رابطه با تغییرات در پیش روی سیاست گذاری های مالی و وامی و همچنین تنظیمات نرخ بهره ی بانکی این کشور، به شمار می آید. این ابزار، به اعضای بازار کمک نموده، تا از چگونگی روند آتی تغییرات نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، با خبر گردند. احتمالات فعلی نیز، مبنی بر افزایش در پیش روی ٪۹۸.۷ نرخ بهره در این منطقه می باشند.

و اما احتمالات بازار، مبنی بر افزایش ٪۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بوده، که همواره در میزان قیمت فعلی واحد ارزی دلار نیز، در نظر گرفته شده است. چگونگی واکنش بازار نیز، مستقیما به چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی ما بعد نتایج این نشست، مرتبط خواهد بود. چرا که در صورت دور جلوه نمودن موج های آتی افزایش های این شاخص، تضعیف نرخی واحد ارزی دلار نیز، مبرم جلوه خواهد نمود.