• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات کمی جمعیت بی کار

با وجود عدم اطمینان متخصصین، به افزایش های آتی نرخ این دو شاخص، کاهش مفرط سطح داده های در پیش رو نیز، چندان امکان پذیر، جلوه نمی نماید. به همین دلیل نیز، در صورت تثبیت یابی چنین روندی، در طی انتشارات آتی آمار مورد نظر، افت نرخی واحد ارزی دلار استرالیا را، مشاهده نخواهیم نمود. در صورت افزون تر رقم خوردن این آمار نیز، تحکیمات کمابیش نرخ گذاری ها، بسیار مبرم، جلوه خواهند نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ملی سوئیس Libor

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - نرخ حداقل بهره ی سه ماهه Libor

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - نرخ حداکثر بهره ی سه ماهه Libor

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - ارزیابی سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس

احتمال تجدید یابی نرخ بهره ی بانکی سوئیس، چندان افزون جلوه نمی نماید. با این وجود، می بایست با توجه بیشتری، به چگونگی محتوای بیانیه ی الحاقی رئیس این بانک پرداخت. چرا که در صورت اظهار لزوم تجدید مجدد نرخ بهره در آینده ای نزدیک و تا حدود ٪۰.۵-٪۰.۲۵، می توان با تحکیمات بلقوه ی نرخ فرانک سوئیس، مواجه گردید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

با توجه به مقدماتی بودن آمار در پیش روی شاخص های کسب و کار آلمان، در صورت مثبت رقم خوردن داده های دریافتی، با تحکیمات بلقوه، اما کوتاه مدت نرخ گذاری های واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، مواجه خواهیم شد. چرا که تنها در آستانه ی بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار گزارش مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل

با توجه به اهمیت نه چندان این آمار، بر تحرکات نرخی پوند استرلینگ، می بایست به چگونگی تغییرات نرخ بهره ی بانکی انگلستان، که کمی دیر تر به عرضه خواهند رسید، توجه بیشتری نمود.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانکی انگلستان

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی خرید سهام، به دست بانک انگلستان

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نتایج نشست کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نتایج نشست کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، در رابطه با حجم برنامه ریزی شده ی خرید سهام

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - دوسیه ی سیاست گذاری های مالی

با توجه به عدم افزایش دوباره ی نرخ بهره، به دست بانک انگلستان، می بایست با توجه بیشتری، به چگونگی نتایج رأی گیری میان اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی این کشور، که کمی دیر تر از انتشار گزارش مربوط، به تنظیمات نرخ بهره به وقوع خواهد پیوست، پرداخت. چرا که در صورت پیروزی موافقان افزایش یابی های آتی نرخ بهره، تحکیمات نرخی پوند استرلینگ، امری مبرم، به شمار خواهد آمد. همچنین به چگونگی محتوای دوسیه ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان نیز، توجه نمایید.

در طی اجرای جلسات رأی گیری کمیته ی سیاست گذاری های مالی، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - انتشار نتایج مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سرمایه گذاری

ساعت ۱۵:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی قرضه

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

با در نظر گیری عدم اطمینان متخصصین، به افزایش یابی آتی نرخ بهره ی بانکی اروپا، به بررسی چگونگی محتوای بیانیه های ما بعد اعضای این نشست تنظیم گران مالی، خواهیم پرداخت. همراه با ابراز اطمینان، به منظور افزایش بیشتر نرخ بهره در طی تنظیمات آتی، از سوی رئیس این بانک و در طی اجرای کنفرانس مطبوعاتی مابعد این نشست، واحد ارزی یورو، تحکیم خواهد یافت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی تعداد درخواست نامه های دریافتی اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

بهبود یابی هم زمان این دو شاخص، در طی انتشارات آمار در پیش رو، توان پشتیبانی از تحرکات افزایشی نرخ دلار ایالات متحده را، دارا می باشد. اما در صورت کاهش غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، همه گیره شدن معاملات فروش دلار نیز، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود.