• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

نظریه ی متخصصین، مبنی بر عدم امکان پذیر بودن بروز تغییرات، در متن شرایط کلیدی سیاست گذاری های مالی و نرخ بهره ی بانکی این کشور، می باشد. به همین دلیل نیز، می بایست به بررسی محتوای کنفرانس مطبوعاتی ما بعد نشست سران بانک ژاپن، پرداخت. چرا که اطلاع یابی از آمادگی و یا عدم آمادگی این بانک، به منظور ابراز تغییرات آتی در نرخ بهره، توان بازرگانان، به منظور تشخیص بهتر گرایش های آتی نرخ واحد ارزی ین ژاپن را، افزایش خواهد داد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - حجم خالص بدهی بخش دولتی

با وجود اهمیت نه چندان افزون این داده، افزایش غیر منتظره ی نرخ شاخص مربوطه، در طی انتشارات آتی، تحرکات ارزی پوند استرلینگ را، تحت فشار، قرار خواهد نمود. در این بین، کاهش نرخ این شاخص، در پی انتشارات آتی نیز٬ تحکیمات ارزی پوند را، امکان پذیر تر خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص خرده فروشی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای خرده فروشی

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با افزایش آتی این شاخص، بروز تحکیمات ارزی دلار کانادا، در طی به عرضه رسیدن این آمار، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. هر چند که افت غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، با افزایش هم زمان قیمت نفت خام، منجر به همه گیره نمودن فروش دلار کانادا، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این انتشارات، تنها در صورت متغییر بودن تخمین ها، با افزایش نرخ نوسانات دلار، مواجه خواهیم شد. همچنین یاد آورم، که نرخ اخیر این شاخص، به میزان ٪۳.۳ رقم خورده است. افزایش بیشتر سطح داده های آتی نیز، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهند داشت. همان طور که کاهش های آتی - منجر به افت این واحد ارزی خواهند گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با وخیم تر شدن این آمار، به موازات تثبیت یابی کاهش حجم تولیدات ناخالص داخلی، با تضعیف یابی بلقوه ی واحد ارزی دلار، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

نظریه ی متخصصین، مبنی بر عدم امکان پذیر بودن بروز تغییرات، در متن شرایط کلیدی سیاست گذاری های مالی و نرخ بهره ی بانکی این کشور، می باشد. به همین دلیل نیز، می بایست به بررسی محتوای کنفرانس مطبوعاتی ما بعد نشست سران بانک ژاپن، پرداخت. چرا که اطلاع یابی از آمادگی و یا عدم آمادگی این بانک، به منظور ابراز تغییرات آتی در نرخ بهره، توان بازرگانان، به منظور تشخیص بهتر گرایش های آتی نرخ واحد ارزی ین ژاپن را، افزایش خواهد داد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - حجم خالص بدهی بخش دولتی

با وجود اهمیت نه چندان افزون این داده، افزایش غیر منتظره ی نرخ شاخص مربوطه، در طی انتشارات آتی، تحرکات ارزی پوند استرلینگ را، تحت فشار، قرار خواهد نمود. در این بین، کاهش نرخ این شاخص، در پی انتشارات آتی نیز٬ تحکیمات ارزی پوند را، امکان پذیر تر خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص خرده فروشی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای خرده فروشی

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با افزایش آتی این شاخص، بروز تحکیمات ارزی دلار کانادا، در طی به عرضه رسیدن این آمار، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. هر چند که افت غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، با افزایش هم زمان قیمت نفت خام، منجر به همه گیره نمودن فروش دلار کانادا، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این انتشارات، تنها در صورت متغییر بودن تخمین ها، با افزایش نرخ نوسانات دلار، مواجه خواهیم شد. همچنین یاد آورم، که نرخ اخیر این شاخص، به میزان ٪۳.۳ رقم خورده است. افزایش بیشتر سطح داده های آتی نیز، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهند داشت. همان طور که کاهش های آتی - منجر به افت این واحد ارزی خواهند گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با وخیم تر شدن این آمار، به موازات تثبیت یابی کاهش حجم تولیدات ناخالص داخلی، با تضعیف یابی بلقوه ی واحد ارزی دلار، رو به رو خواهیم شد.