• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا و آسیا، با کمبود پیش زمینه ی خبری، مواجه می باشیم. همچنین با عدم موجود بودن آمار مهم نیز، برخورد نموده ایم، که به افزایش نرخ نوسانات امروز معاملات جفت های ارزی پایه، منجر خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کنندگان

با توجه به عدم افزایش یابی بیشتر نرخ این شاخص در طی انتشارات آتی، مخصوصا به دلیل رشد منحصر به فرد نرخ این شاخص، در طی انتشارات ماه های اکتبر و نموامبر - احتمال بروز افزایش دوباره، چندان افزون جلوه نمی نماید. با این وجود، نرخ آتی این شاخص، بالا تر از سطح میانگین سالانه ی نوسانات، استقرار یافته است. تثبیت این اخبار و یا افزایش بیشتر نرخ آتی این شاخص، از سطح داده های تخمین یافته، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، همراه خواهند بود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم معاملات باز فروش مسکن

شاخص سالانه ی این داده ی آماری، پایین تر از سطح صفر درصد استقرار داشته و تنها در طی انتشارات ماه اکتبر، با افزایش نرخ سالانه ی شاخص مربوطه، مواجه گردیده ایم. همچنین، با توجه به نظریه ی متخصصین، احتمال ادامه یابی رشد های فعلی، در طی انتشارات آتی، چندان امکان پذیر، جلوه نمی نماید. تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیمات دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.