• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

آخرین روز معاملاتی سال جاری، با پیش زمینه ی خبری نه چندان افزون، به انجام خواهد رسید. چرا که اکثر شرکت های جهانی، همواره تعطیل می گردند. بدین سبب نیز نرخ نوسانات ارزی در سطح بازار، کاهش خواهند یافت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر شاخص عرضه پول М3

کاهش های آتی نرخ این شاخص، به میزان تخمین یافته و تنها در طی انتشار این آمار، منجر به تضعیف یابی نه چندان عمیق نرخ یورو، خواهد گردید. اما بروز کاهش های شدید، تا کف ٪۴.۶، سطح تمایلات سفته بازان به منظور معامله با این واحد ارزی را، کاهش خواهد داد.

تثبیت یابی داده های تخمین یافته و یا انتشار آمار افزون تر از ٪۵.۰، افزایش نرخ نوسانات یورو را، به دنبال نخواهد داشت.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

داده های امروز آلمان، در رابطه با تغییرات نرخ تورم، در طی ماه دسامبر در این کشور خواهند بود. افزایش امکان پذیر آمار سالانه ی نرخ تورم، تحکیمات ارزی یورو را، به همراه خواهد داشت. اما با توجه به تاخیر این انتشارات و به عرضه رسیدن آمار یاد شده، تنها پس از بسته شدن جلسات معاملاتی اروپا، احتمال کمرنگ جلوه نمودن واکنش بازار، به این انتشارات نیز، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های Baker Hughes، در رابطه با تغییرات کمی تعداد دکل های حفاری فعال

افزایش نرخ این شاخص، با کاهش قیمت نفت همراه خواهد گردید. تنها در صورت تغییر به سزای نرخ این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.