• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - مشاغل نیمه وقت

کاهش بیشتر سطح بی کاری در استرالیا، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. با این حال، در صورت افت ناگهان سطح شاخص جمعیت شاغل، احتمال تضعیف یابی نرخ دلار استرالیا نیز، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود. همواره به خاطر داشته باشید، که کاهش بلقوه ی نرخ دلار استرالیا، حتی در صورت تثبیت این پیش بینی، امکان پذیر جلوه نمی نماید.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییر حجم حقیقی تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییر حجم حقیقی تولیدات ناخالص داخلی (از اوایل سال جاری)

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییر حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یوان چین - کنفرانس مطبوعاتی آژانس ملی آمار

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با کاهش به زود حجم تولیدات ناخالص داخلی چین، احتمال تضعیف یابی یوان و تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، بسیار افزون جلوه می نماید. احتمال عدم تغییر یابی دیگر شاخص های یاد شده نیز، همواره موجود می باشد. چنین امری ، با رشد نرخ یوان و ارز های مربوط به مواد اولیه نیز، همراه خواهد گردید.

 

در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار آمار مهمی رو به رو نخواهیم گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های ساختمانی جدید

مثبت رقم خوردن این آمار، با تحکیمات نرخ دلار ایالات متحده همراه خواهد گردید. با این وجود، نظریه ی متخصصین، مبنی بر عدم افزایش یابی نرخ آتی این دو شاخص می باشد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با وجود واکنش نه چندان چشم گیر اعضای بازار، به تغییرات این آمار، در صورت افزایش سطح داده های مربوطه به موازات وخیم تر شدن شرایط کلی بازار کار این کشور، دلار ایالات متحده، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

افت نرخ آتی داده های این شاخص، تحکیمات دلار ایالات متحده را، تحت فشار قرار خواهد داد. چنین امری در صورت وخیم تر شدن شرایط کلی بازار این کشور، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.