• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

 

با توجه به مقدماتی بودن داده های این سه شاخص، درجه ی اهمیت این آمار و نرخ واکنش بازار، به تغییرات ممکن هر داده نیز، افزایش می یابد. مثبت رقم خوردن آمار مورد نظر، با تحکیمات نرخی یورو، همراه خواهد گردید. با توجه به افزایش منحصر به فرد و اخیرا شکل گرفته ی شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات و همچنین تولیدات این منطقه، به عرضه رسیدن آمار منفی، فشار قابل توجهی بر تحرکات نرخی یورو، وارد نخواهد نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کمی تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

به توجه به عدم باور داشتن متخصصین، به افزایش منحصر به فرد نرخ جمعیت بی کار، با افزایش سطح بی کاری و تضعیف یابی واحد ارزی پوند نیز، برخورد نخواهیم نمود. چرا که در حال حاضر نرخ شاخص بی کاری این منطقه، در پایین ترین سطح ممکن، در طی ۱۰ سال اخیر استقرار داشته. بدین سبب نیز، تثبیت یابی پیش بینی های یاد شده، تحکیمات ارزی پوند را، به همراه خواهند داشت.

 

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص PMI حوزه ی خدمات

نرخ این شاخص در ایالات متحده، در حال افزایش بوده و چنین امری نیز، واحد ارزی دلار این کشور را، تحکیم خواهد بخشید. با این وجود در صورت ادامه یابی کاهش سطح شاخص PMI حوزه ی خدمات، در پی انتشارات در پیش رو، تحرکات نرخی دلار نیز، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن، در سطح بازار ثانوی

طبق رشد چشمگیر نرخ این شاخص، در طی ماه نوامبر، احتمالات متخصصین، مبنی بر منفی رقم خوردن داده های در پیش روی این شاخص می باشد. هر چند که نرخ افت محاسبه شده، همواره بالا تر از نرخ متوسط داده های سالانه ی این شاخص، استقرار خواهد داشت و به همین دلیل نیز، تثبیت یابی این پیشبینی، با تحکیمات نرخ دلار، همراه خواهد بود.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییر حجم ذخایر نفتی

نرخ این شاخص در ایالات متحده، در حال کاهش یابی شدید بوده و چنین امری با تحکیمات نرخی دلار نیز، همراه خواهد گردید. در همین بین، افزایش یابی ناگهانی و غیر منتظره ی حجم استخراجات نفتی ایالات متحده، می تواند به همه گیره شدن فروش دلار، منجر گردد.